„Legyél a POLCZ FOOD terméktesztelője Németországban” játék hivatalos játékszabályzata

A Játék szervezője

A „Legyél a vendégünk egy heti ebédre” elnevezésű terméktesztelő nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője a POLCZ FOOD Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 3000 Hatvan, hrsz. 759/9. cégjegyzékszám: 10-09-038879, a továbbiakban: „Szervező”).


A Játékban részt vevő személyek

Olyan 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt, aki Németországban állandó lakhellyel rendelkezik, kivéve a Szervező vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk.8:1 § (1) bekezdés 2. pont szerinti) közeli hozzátartozói (továbbiakban: „Játékos”). Amennyiben ilyen személy a nyertes, a Szervező pótnyertest hirdet. Korlátozottan cselekvőképes nyertes Játékos esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.


A Játék időtartama

A Játék 2024.04.04. napján 00:00 órakor kezdődik és 2024. 07. 31. napján 23:59-ig tart, vagy amíg az 50 tesztcsomag kisorsolásra nem kerül.

A Játék definíciója és menete

A Játék időtartama alatt az alábbi feladatot kell teljesíteni a Játékosnak:
2024. 04. 04-07.31. között a https://polczfood.com/de/hello/ oldalon a megadott felületen egy email cím megadásával (és ezzel egyidejűleg hírlevél feliratkozással) jelentkezik a terméktesztelő játékba.
Az a játékos, aki a megadott időszakon kívül jelentkezik a játékba, nem vehet részt a játékban.
Azon játékosok, akiknek megfelelnek a fenti kritériumoknak, részt vehetnek a Játékban.

A nyeremények meghatározása és felosztása

A Játékban 50 (Ötven) véletlenszerűen választott nyertes kerül kihirdetésre:
egyenként egy 6 POLCZ készételből álló csomag nyertesei, amiről a tesztelés után facebook és/vagy google értékelést kell adniuk a polczfood.com illetve a POLCZ FOOD Deutschland facebook oldalán.

Kiértesítés

A nyerteseket a regisztrációjuk időpontjában megadott e-mail címen, első körben elektronikus levél formájában értesíti a Szervező a játék lezárása után, 2024. 07. 31. napjáig. Ezt követően Szervező már e-mail formájában kommunikál a nyertesekkel. Amennyiben a nyertesek nem jeleznek vissza az e-mailes megkeresésre, úgy a helyükre másik játékos kerül kisorsolásra.

A nyertesek 15 napon belül jelentkezhetnek a nyereményért és adhatják meg a kifizetéshez/nyeremény átvételéhez szükséges, Szervező által megjelölésre kerülő adatait, ennek lejárta után Szervező pótnyertest hirdet.

Vegyes rendelkezések

  • A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
  • Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át.
  • A Játékban résztvevők a részvétellel egyidejűleg kifejezetten nyilatkoznak jelen Játékszabály tudomásulvételéről és elfogadásáról.

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A regisztráció során rögzítésre kerül a Játékos e-mail címe.

A nyertesek alábbi adatai kerülnek rögzítésre a nyeremény kézbesítése előtt: Játékos neve, e-mail címe, postai és számlázási címe, telefonszáma.

Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek bevallása válik szükségessé, úgy a Szervező a rá háruló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli. Ezek az adatok a nyertesek, pótnyertesek értesítését követően az általuk beküldött, illetve bemutatott dokumentumok alapján kerülnek rögzítésre.

A Játékban részt vevő Játékosok a jelentkezéssel egyidejűleg kifejezetten nyilatkoznak arról, hogy elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és a Szervező adatkezelési tájékoztatóját, valamint tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy

  • az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a válasz beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg;
  • nevüket a Játék keretében a Szervező döntése szerint közzé tehesse weboldalán és közösségi oldalain.
  • a nyertes Játékosok adatait – azaz nevüket – a Szervező nyilvánosságra hozhatja az polczfood.com weboldalon és saját social media felületein;
  • a Játék során megszerzett személyes adatot a Szervező kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célra gyűjtse, és díjmentesen felhasználja;
  • amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő.

A Játék során felmerülő adók és járulékok megfizetését a nyereményjáték Szervezője vállalja.

A nyertesség kapcsán megadott személyes adatok kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célból történő kezelése a válasz beküldésével kezdődik, és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri.

A nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) továbbá az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban: „GDPR”) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.

Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a következő módok egyikén tehetik meg: e-mail küldésével az support@polczfood.com e-mail címre, vagy a Szervező címére küldött postai levélben.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.          

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; www.naih.hu) fordulhat.

Az eredeti dokumentum magyar nyelven készült, minden esetben a magyar nyelvű eredeti változat a mérvadó.
Az eredeti magyar nyelvű dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT

POLCZ FOOD Kft.