Pravidlá spoločnej lotérie POLCZ-Viblance na Facebooku

1. Hra a organizátor Tieto pravidlá sa vzťahujú na "hru na nástenke" (ďalej len "hra"), ktorú prevádzkuje a spravuje spoločnosť Adalékmentesen Ltd. (ďalej len "organizátor") na stránke https://www.facebook.com/adalekmentesen/, za nasledujúcich podmienok.

2. Kto sa môže zúčastniť hry?

 • Hra je prístupná všetkým fyzickým osobám starším ako 18 rokov, ktoré používajú internet a majú bydlisko alebo sídlo v Maďarsku (ďalej len "hráč").
 • Ak je výherca nespôsobilý na právne úkony, je oprávnený prevziať výhru a vykonať príslušné administratívne postupy len spolu so svojím zákonným zástupcom.
 • Ak je výherca nespôsobilý na právne úkony, môže v jeho mene konať len jeho zákonný zástupca.
 • Na zamestnancov a prispievateľov Organizátora a jeho zástupcov (ďalej len "zástupca"), ako aj na všetky tieto osoby sa pri hre vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. 8:1 ods. 1 bod 1 článku 8:1 ods. 1 Súťaže sa nemôžu zúčastniť.
 • Účasťou v žrebovaní o ceny hráč potvrdzuje, že si v plnom rozsahu prečítal pravidlá hry a bezvýhradne ich prijíma.
 • Ak hráč nesúhlasí s týmito pravidlami alebo akýmikoľvek ich ustanoveniami alebo proti nim namieta, nie je oprávnený zúčastniť sa hry a je automaticky diskvalifikovaný z hry.
 • Priebeh hry a účasť v nej sa riadi týmito pravidlami. Ak Pravidlá hry neupravujú niektorú otázku, uplatňujú sa príslušné ustanovenia platných právnych predpisov.

3. Trvanie a postup hry

 • Trvanie hry: 17.11.2020-2020.11.20. 23:59
 • Počet výhercov: 1. 1 darčekový balíček POLCZ a Viblance, ktorý obsahuje: 1 POLCZ Zeleninové ragú so šošovicou, 1 POLCZ Marocký cícer, 1 POLCZ Mexické zeleninové ragú, 1 POLCZ Chilli fazuľky s cícerom, 1 Viblance Granella Granola s lieskovými orieškami, 1 Viblance Perníková granola s brusnicami, 1 Viblance Kakaová granola s tureckými lieskovými orieškami.
 • Žrebovanie: v pondelok po skončení hry, 23.11.2020.
 • Oznámenie výsledkov: najneskôr 48 hodín po žrebovaní.
 • Ako hrať: Hráči musia do 20.11.2020 do 23:59 hod. lajknúť príspevok a odpovedať na otázku "Z čoho sa podľa vás skladá granola?" v komentári pod príspevkom.
 • Komentátor je zaradený do žrebovania raz, bez ohľadu na počet komentárov, ale ak sa mu páči a komentuje na oboch stránkach, má väčšiu šancu byť zaradený do žrebovania. Aby sa hráč mohol zúčastniť na súťaži a získať výhru, musí postupovať podľa pokynov uvedených vo výzve zverejnenej na facebookovej stránke organizátora a zúčastnenej stránky Viblance. Výhercovia budú náhodne vybraní z databázy lajkov a komentárov prostredníctvom random.org.

4. Ceny, víťazi

Počas hry sa budú žrebovať ceny uvedené v bode 3. Ceny sú nepeňažné a neprenosné. Výhercovia budú vyžrebovaní náhodným výberom pomocou tejto stránky: random.org

Meno výhercu bude zverejnené na stránkach organizátora a spoločnosti Viblance na Facebooku najneskôr 10 hodín po dátume a čase žrebovania. Organizátor si vyhradzuje právo vylosovať náhradného výhercu, ale je tiež možné, že nebude vyhlásený nový náhradný výherca a v prípade vyradenia výhercu bude výhra vylosovaná v neskoršej hre.

Výherca nemá nárok na výhru, ak:

 • v čase podania žiadosti o účasť v hre máte menej ako 18 rokov;
 • neodpoviete na list s oznámením do 5 pracovných dní;
 • výhercu nie je možné z akéhokoľvek dôvodu kontaktovať;
 • je možné jasne preukázať, že ste sa hry zúčastnili s viacerými a/alebo falošnými registráciami, čím ste získali neoprávnenú výhodu;
 • existuje jasný dôkaz, že sa akýmkoľvek spôsobom úmyselne snaží ovplyvniť priebeh/výsledok hry;
 • porušuje niektoré z ustanovení týchto pravidiel účasti
 • neposkytuje informácie potrebné na daňové účely.

5. Oznámenie víťaza

Výhercu budeme kontaktovať prostredníctvom správy na Facebooku, aby sme sa dohodli na podrobnostiach o tom, ako si cenu vyzdvihnúť. S kontaktovaním výhercu vám pomôžeme aj tým, že v príspevku o hre na Facebooku uvedieme odkaz na jeho meno. Výherca súhlasí so zverejnením svojho mena na stránkach Organizátora a Viblance na Facebooku. Ak sa výhercu nepodarí kontaktovať, nemá nárok na výhru. Za účelom identifikácie a overenia totožnosti výhercu môže Usporiadateľ požiadať výhercu o predloženie dokladu totožnosti. Ak výherca nedodrží podmienky uvedené v tomto liste alebo odmietne Usporiadateľovi písomne poskytnúť jeden alebo viacero požadovaných údajov, môže stratiť nárok na výhru.

6. Dodanie cien

Podrobnosti o spôsobe prevzatia výhry budú dohodnuté s výhercom prostredníctvom správy na Facebooku, e-mailu alebo telefonicky. Doručenie výhier v tuzemsku zabezpečí kuriérska služba MPL, ktorú poskytuje spoločnosť Adalékmentesen Ltd. Hráči sú povinní spolupracovať, aby si mohli ceny prevziať. Ak tak neurobia a výhra nebude vyzdvihnutá, výhra už nemusí byť vyzdvihnutá a Usporiadateľ v tejto súvislosti nenesie žiadnu zodpovednosť.

7. Zodpovednosť organizátora

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá vznikne hráčovi alebo tretej strane v dôsledku nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov poskytnutých hráčmi, registrácie osoby bez súhlasu zákonného zástupcu alebo maloletej osoby, straty oznámenia zaslaného výhercovi elektronickými prostriedkami alebo jeho nedoručenia z akéhokoľvek iného dôvodu alebo oneskoreného doručenia, za ktoré hráč alebo tretia strana nezodpovedá.

8. Správa a ochrana údajov

8.1 Informácie

Účasť v hre a poskytovanie potrebných údajov je dobrovoľné. Upozorňujeme, že vaše údaje nebudú poskytnuté tretím stranám okrem spracovateľa údajov a budú použité len na účely uvedené v týchto zásadách. Organizátor poskytne dotknutej osobe na požiadanie podrobné informácie o názve a adrese spracovateľa údajov a jeho činnosti v súvislosti so spracovaním údajov. Máte právo kedykoľvek bez obmedzenia a bez uvedenia dôvodu odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov a máte právo požiadať o ukončenie spracovania vašich údajov na uvedené účely alebo na časť uvedených účelov. Ak sa podmienky spracovania údajov zmenia, organizátor bude hráčov o zmenách informovať. Organizátor nespracúva ani nespracúva údaje účastníkov Hry na iné účely, ako sú uvedené v bode 8.2, a ich údaje spracúva len do prijatia ich vyhlásenia o nesúhlase.

8.2 Účasťou v žrebovaní o ceny,

 • súhlasíte s tým, že v prípade výhry v hre budú vaše osobné údaje (meno, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo, daňové číslo), ktoré sú nevyhnutné na doručenie výhry, spracované organizátorom a sprostredkovateľom na účely doručenia výhry v súlade s ustanoveniami zákona CXII z roku 2011 o práve na sebaurčenie v súvislosti s informáciami a slobodou informácií.
 • bezpodmienečne súhlasíte s tým, aby organizátor (správca údajov) používal vaše údaje na účely poskytovania výhier počas trvania tejto hry. Osobné údaje Hráčov bude Organizátor používať výlučne na účely komunikácie s Hráčmi a po úspešnom doručení výhier ich vymaže.

9. Vylúčenie

Hráči, ktorí sa zúčastnia na lotérii spôsobom, ktorý je v rozpore s duchom lotérie, s cieľom zvýšiť svoje šance na výhru podvodným konaním, čím pripravia ostatných účastníkov, ktorí chcú hrať čestne, o ich šance na výhru, budú z hry diskvalifikovaní. Upozorňujeme hráčov, že organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť hráča z hry, ak sa zistí takéto správanie.

10. Rôzne ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť tieto pravidlá, skrátiť alebo predĺžiť trvanie hry a vykonať ďalšie zmeny.

Súťaž nie je sponzorovaná spoločnosťou Facebook ani s ňou nijako nesúvisí.

Táto propagačná akcia nie je nijako sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Facebook ani s ňou nijako nesúvisí.