Oznámenie o ochrane osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov

 1. Správca údajov

Webový obchod, ktorý je k dispozícii na adrese https://polczfood.com/, prevádzkuje spoločnosť

Spoločnosť s ručením obmedzeným POLCZ FOOD

Skrátený názov: POLCZ FOOD s.r.o.

Registračné číslo spoločnosti: 10-09-038879

Daňové číslo: 26186304-2-10

Sídlo: 3000 Hatvan, Maďarsko, hrsz. 759/9.

Poštová adresa: Maďarsko, 3000 Hatvan, hrsz. 759/9.

Telefón: +36 30 655 9795 (v angličtine)

E-mailová adresa: support@polczfood.sk telefónne číslo: +421233331097

Webová stránka: https: //polczfood.com/

(ďalej len "správca údajov").

 • Aprávne predpisy, ktoré sa vzťahujú na spracúvanie údajov, rozsah tohto oznámenia
 •  Vyššie uvedený prevádzkovateľ údajov (ďalej len "prevádzkovateľ údajov"), ktorý prevádzkuje webové sídlo (ďalej len "webové sídlo") dostupné na vyššie uvedenej internetovej adrese, poskytuje svoje služby z Maďarska. Preto sa poskytovanie služby a používanie služby užívateľmi (vrátane spracovania údajov) riadi maďarským a európskym právom. Správca údajov spracúva údaje užívateľov predovšetkým

- NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov), (ďalej len "GDPR"),

- Zákon CVIII z roku 2001 o niektorých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti (zákon o službách elektronického obchodu),

- Zákon XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach činností hospodárskej reklamy

v súlade s ustanoveniami.

 • Toto oznámenie sa vzťahuje na spracovanie údajov v priebehu používania webovej stránky https://polczfood.com/ (ďalej len "webová stránka"), využívania služieb, ktoré sú na nej k dispozícii, a plnenia objednávok zadaných v internetovom obchode.
 • Na účely tohto oznámenia sa používateľom rozumejú: fyzické osoby, ktoré si prezerajú webové stránky alebo využívajú služby a funkcie webových stránok a ktorých sa spracúvanie týka.
 • Spracovanie údajov v súvislosti s poskytovaním služieb informačných technológií
 • Správca údajov používa súbory cookie na prevádzku webovej stránky a na zhromažďovanie technických údajov o návštevníkoch webovej stránky.
 • Správca údajov poskytuje samostatné informačné oznámenie o správe údajov vykonávanej prostredníctvom súborov cookie: Informačné oznámenie o používaní súborov cookie.
 • Spracovanie údajov súvisiacich s prijatím správy a odpoveďou na ňu
 • Subjekty údajov: používatelia zasielajúci správy správcovi údajov e-mailom prostredníctvom e-mailovej adresy (e-mailových adries) uvedenej (uvedených) na webovej stránke.
 • Právny základ spracovania: súhlas používateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Používateľ udeľuje svoj súhlas zaslaním e-mailovej správy.

Používateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného pred odvolaním. Ak Používateľ odvolá svoj súhlas pred odpoveďou na správu, Prevádzkovateľ nebude pokračovať vo výmene správ, nebude odpovedať na predtým položené otázky, pretože bude musieť vymazať údaje spracúvané na základe súhlasu.

 • Rozsah spracúvaných údajov:

Používateľ odosielajúci správu:

- názov,

- vašu e-mailovú adresu,

- obsah správy.

 • Účel spracovania: umožniť Používateľovi výmenu správ so Správcom údajov.
 • Trvanie spracovania údajov: ak výmena správ nevedie k uzavretiu zmluvy, trvá až do odpovede na správu alebo do splnenia požiadavky používateľa. Prevádzkovateľ údajov vymaže údaje spracúvané na tento účel po tom, ako bola správa zodpovedaná/žiadosť splnená. Ak sa výmena informácií uskutočňuje prostredníctvom viacerých správ na súvisiace témy, Prevádzkovateľ údajov vymaže údaje po skončení výmeny informácií alebo po splnení žiadosti.

Ak je výsledkom výmeny správ uzavretie zmluvy a obsah správ je relevantný pre zmluvu, právny základ a trvanie spracovania sú uvedené v bodoch 7 a 8 (spracovanie v súvislosti s objednávkou).

 • Spôsob uchovávania údajov: v samostatnom súbore v informačnom systéme správcu údajov.
 • Spracovanie údajov súvisiacich so zasielaním informačných bulletinov
 • Dotknutá osoba: Používateľ, ktorý sa prihlási na odber informačného bulletinu zaškrtnutím políčka na webovej stránke, v ktorom vyjadruje súhlas s odberom informačného bulletinu.
 • Právny základ spracúvania údajov: podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR, vzhľadom na čl. 6 ods. 1 a 2, súhlas používateľa. Dobrovoľný súhlas udeľuje Používateľ zaškrtnutím políčka pred vyhlásením o prihlásení po vyplnení polí pre prihlásenie sa na odber noviniek.

Používateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného pred odvolaním.

Okrem zasielania užitočných informácií je cieľom služby zasielania noviniek aj priamy marketing zo strany správcu údajov. Používateľ sa môže prihlásiť na odber tejto služby nezávisle od využívania iných služieb. Využívanie tejto služby je dobrovoľné a vychádza z rozhodnutia Používateľa po tom, ako bol riadne informovaný. Nevyužívanie služby zasielania noviniek Používateľom neznamená pre neho žiadne znevýhodnenie pri používaní webovej stránky a jej ostatných služieb. Správca údajov nepodmieňuje využívanie služby priameho marketingu využívaním žiadnej z jeho ďalších služieb.

 • Rozsah spracúvaných údajov:

na zasielanie informačných bulletinov používateľovi:

- vašu e-mailovú adresu,

zaregistrovať súhlas udelený online:

- IP adresa zariadenia použitého pri prihlasovaní,

- dátum predplatného.

 • Účel spracovania: zasielanie informačných bulletinov správcom údajov používateľovi e-mailom. Zasielanie newsletterov znamená zasielanie informácií o službách Prevádzkovateľa, novinkách a aktualizáciách, ponukách upútavajúcich pozornosť, reklamných a propagačných obsahoch.
 • Trvanie spracúvania údajov: Správca údajov spracúva údaje spracúvané na účely zasielania informačného bulletinu až do odvolania súhlasu používateľa (odhlásenia) alebo do vymazania údajov na žiadosť používateľa.
 • Spôsob uchovávania údajov: v samostatnom súbore v informačnom systéme správcu údajov.
 • Spracovanie údajov súvisiacich s registráciou
 • Dotknuté osoby: používatelia, ktorí sa zaregistrujú na webovej stránke.
 • Právny základ spracovania: súhlas používateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Dobrovoľný súhlas udeľuje Používateľ počas procesu objednávania zaškrtnutím políčka pred vyhlásením o vytvorení používateľského účtu a nakoniec odoslaním objednávky.
 • Rozsah spracúvaných údajov:

na registráciu zadajte používateľské meno používateľa:
,

- vašu e-mailovú adresu,

- heslo,

zaregistrovať súhlas udelený online:

- IP adresa zariadenia použitého v čase registrácie,

- dátum registrácie.

Heslá sú v systéme správcu údajov uložené pomocou šifrovania, v dôsledku čoho správca údajov nepozná heslo používateľa.

 • Účel spracovania: uľahčenie registrácie na webovej stránke, pravidelné nákupy.
 • Trvanie spracovania údajov: v prípade registrovaných používateľov trvá spracovanie údajov až do vymazania údajov na žiadosť registrovaného používateľa. Spracúvanie sa môže ukončiť aj po vymazaní registrácie Používateľa zo strany Prevádzkovateľa údajov. Používateľ môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu alebo požiadať Správcu údajov o vymazanie svojej registrácie, pričom Správca údajov túto žiadosť bezodkladne vykoná, najneskôr však do 10 pracovných dní od prijatia žiadosti.
 • Spôsob uchovávania údajov: v samostatnom súbore v informačnom systéme správcu údajov.
 • Spracovanie údajov týkajúcich sa objednávok spotrebiteľov
 • Dotknuté osoby: fyzické osoby (spotrebitelia), ktoré zadávajú objednávky na webovej stránke.
 • Právny základ spracúvania: článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, podľa ktorého je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je používateľ.
 • Rozsah spracúvaných údajov: spracúvanie sa týka týchto osobných údajov a kontaktných údajov.

Používateľ:
- priezvisko,
- meno,

- fakturačná adresa,

- adresa doručenia,
- telefónne číslo,
- e-mailová adresa,
- objednaný(é) výrobok(y),
- kúpna cena objednaného(ých) výrobku(ov),
- spôsob vyzdvihnutia/doručenia,
- spôsob platby,
- ďalšie informácie, ktoré môže používateľ poskytnúť pri objednávke a ktoré sú potrebné na dokončenie objednávky,
- dátum objednávky,

- kód kupónu (ak je k dispozícii),
- dátum platby.

 • Účel spracovania: uzavretie a plnenie zmluvy vyplývajúcej z objednávky.
 • Trvanie spracúvania údajov: Prevádzkovateľ spracúva údaje na základe svojho oprávneného hospodárskeho záujmu až do uplynutia premlčacej lehoty pre nároky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, ktorá je zvyčajne 5 rokov odo dňa splatnosti nároku. Každé prerušenie plynutia premlčacej lehoty predlžuje obdobie spracúvania až do nového dátumu, od ktorého začína plynúť premlčacia lehota.   

Spracovanie údajov potrebných na dodanie tovaru, ktoré sú potrebné na splnenie objednávky (meno, adresa, telefónne číslo zákazníka, údaje týkajúce sa dodania objednaného tovaru a zaplatenia ceny v prípade dobierky) na tento účel trvá až do ukončenia dodávky. Pri odovzdávaní údajov potrebných na realizáciu dodávky dopravcovi prevádzkovateľ uplatňuje obmedzenie spracovania údajov, na základe ktorého môže dopravca spracúvať odovzdané údaje len v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na realizáciu dodávky v záujme prevádzkovateľa.  

Je však v oprávnenom záujme prepravnej spoločnosti uchovávať všetky alebo časť uvedených údajov v prípade sťažností, reklamácií alebo občianskoprávnych sporov. Toto sa však už vykonáva ako samostatný správca údajov, viac informácií nájdete v informáciách o správe údajov príslušného poskytovateľa služieb. Takýchto poskytovateľov služieb, ktorých využíva správca údajov, nájdete v časti tohto oznámenia s názvom "Využívanie spracovateľa údajov", kde sú uvedené aj kontaktné údaje na ich webové stránky obsahujúce ich zásady ochrany osobných údajov.  

Prevádzkovateľ uchováva účtovné doklady vystavené v súvislosti s objednávkou po dobu nevyhnutnú na splnenie povinnosti uchovávať doklady podľa zákona o účtovníctve v súlade s kapitolou 11.

 • Spôsob uchovávania údajov: v samostatnom súbore v informačnom systéme prevádzkovateľa a na účtovných dokladoch na účely riadneho vedenia účtovníctva s cieľom splniť povinnosť viesť evidenciu požadovanú zákonom o účtovníctve.
 • Dôsledky neposkytnutia údajov: poskytnutie údajov potrebných na splnenie objednávky zo strany používateľa, ktorý objednávku zadáva, je nevyhnutnou podmienkou na uzavretie zmluvy. Ak chce Používateľ podať objednávku, je povinný poskytnúť uvedené údaje. V prípade neposkytnutia údajov nemôže Prevádzkovateľ údajov objednávku vybaviť.
 • Spracúvanie údajov fyzickej osoby konajúcej v mene organizácie poľnohospodárov
 • Dotknutými osobami, ktorých sa spracúvanie týka, sú: fyzická osoba používateľ (alebo "zástupca") konajúci v mene podnikateľského subjektu, ktorý nadviazal vzťah s prevádzkovateľom údajov na webovej lokalite alebo si objednal produkt.
 • Právny základ spracúvania: oprávnený záujem organizácie zastúpenej používateľom (ďalej len "riadiaci subjekt") podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Je to v oprávnenom záujme riadiaceho subjektu, ktorý kontaktuje správcu údajov, aby umožnil výmenu informácií pred zadaním objednávky a aby uzavrel a plnil zmluvu v súlade so svojimi záujmami. To všetko môže urobiť prostredníctvom svojej fyzickej osoby Zástupcu.

Prevádzkovateľ spracúva údaje zástupcu len v súvislosti so správou, kontaktom a plnením zmluvy s organizáciou, ktorú zástupca zastupuje, a to v rozsahu a na dobu nevyhnutnú na tento účel, pričom rozsah údajov obmedzuje na nevyhnutné údaje.

Výmena informácií potrebných na udržiavanie kontaktu, zadávanie objednávok a plnenie zmlúv sa nedá uskutočniť bez spracovania údajov zástupcu, takže spracovanie údajov je nevyhnutné na presadzovanie oprávnených záujmov riadiaceho subjektu.

Bola vypracovaná samostatná dokumentácia o posúdení záujmu, ktorá je k dispozícii u kontrolóra údajov.

 • Rozsah spracúvaných údajov:

Reprezentant:

- priezvisko,

- meno,

- vašu e-mailovú adresu,

- telefónne číslo,

Okrem toho, ak je objednané:

zastúpená spoločnosť:

- spôsob, akým funguje,

- názov,

- postacíme,

- fakturačná adresa,

- daňové číslo, daňové číslo Spoločenstva,

- registračné číslo spoločnosti.

a podrobnosti o nákupe:

- objednaný(é) výrobok(y),

- kúpnu cenu objednaného výrobku (výrobkov),

- spôsob prijatia/doručenia,

- spôsob platby,

- všetky ostatné informácie, ktoré používateľ poskytol pri objednávke a ktoré môžu byť potrebné na vybavenie objednávky,

- dátum objednávky,

- dátum platby.

 • Zdroj údajov: štandardne používateľ. V prípade, že zástupca uvedený v procese kontaktovania alebo objednávky neposkytne svoje údaje sám, ale jeho údaje poskytne niekto iný z hostiteľskej organizácie, zdrojom údajov je hostiteľská organizácia. V takýchto prípadoch Prevádzkovateľ údajov získava údaje Zástupcu aj v oprávnenom záujme Riadiaceho subjektu. Povinnosťou Riadiaceho subjektu je informovať Zástupcu o spracúvaní, ktoré vykonáva; o poskytnutí údajov Zástupcu Prevádzkovateľovi údajov.
 • Účelom spracúvania je: realizácia kontaktu a uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi správcom údajov a riadiacim subjektom na základe objednávky.
 • Trvanie spracúvania údajov: v prípade výmeny správ, ak nevedie k uzavretiu zmluvy, trvá až do odpovede na správu alebo do splnenia požiadavky riadiaceho subjektu. Prevádzkovateľ potom údaje spracúvané na tento účel vymaže.

V prípade objednávky alebo v prípade uzavretia zmluvy na základe výmeny správ spracúva prevádzkovateľ údaje na základe svojho oprávneného hospodárskeho záujmu až do uplynutia premlčacej lehoty pre nároky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, ktorá je zvyčajne 5 rokov odo dňa splatnosti nároku. Každé prerušenie plynutia premlčacej lehoty predlžuje obdobie spracúvania až do nového dátumu, od ktorého začína plynúť premlčacia lehota.

Prevádzkovateľ uchováva účtovné doklady vystavené v súvislosti so zmluvou po dobu nevyhnutnú na splnenie povinnosti uchovávať doklady podľa zákona o účtovníctve v súlade s kapitolou 11.

 • Spôsob uchovávania údajov: v samostatnom súbore v informačnom systéme prevádzkovateľa alebo v prípade uzatvárania zmlúv na účtovných dokladoch potrebných na riadne vedenie účtovníctva s cieľom splniť povinnosť uchovávať účtovné doklady vyžadované zákonom o účtovníctve.
 • Dôsledky neposkytnutia údajov: Poskytnutie údajov potrebných na splnenie objednávky alebo na udržiavanie kontaktu zo strany zástupcu je nevyhnutnou podmienkou na uzavretie zmluvy alebo na účinné udržiavanie kontaktu. Ak si Zástupca želá zadať objednávku alebo vymeniť informácie s Prevádzkovateľom, je povinný poskytnúť uvedené údaje v súlade s požiadavkou. V prípade neposkytnutia údajov nebude môcť Prevádzkovateľ údajov splniť objednávku alebo odpovedať na otázky Zástupcu.
 • Spracovanie údajov súvisiacich s hodnotením výrobkov
 • Používateľ môže hodnotiť výrobky predávané v internetovom obchode kliknutím na tlačidlo "Recenzie" na karte s údajmi o výrobku. Používateľ môže uverejniť svoje recenzie v textovej forme a vo forme počtu hviezdičiek a bodov.
 • Recenzie uverejnené na stránke, ako aj mená uvedené recenzujúcimi používateľmi, sú zobrazené spôsobom viditeľným pre všetkých návštevníkov stránky.
 • Informácie o spracovaní údajov uverejnené v recenziách používateľov:
 • Dotknuté osoby: používatelia, ktorí uverejňujú recenzie na webovej lokalite.
 • Právny základ spracovania: súhlas používateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Zaškrtnutím vyhlásenia o ochrane osobných údajov pred odoslaním príspevku a odoslaním príspevku Používateľ súhlasí so spracovaním a zverejnením údajov, ktoré uviedol vo svojom príspevku.

Používateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného pred odvolaním.

 • Rozsah dotknutých údajov: hodnotenia používateľa môžu po ich zverejnení vidieť iní používatelia takým spôsobom, že je možné identifikovať meno uvedené používateľom, ktorý daný komentár alebo príspevok zverejnil, a údaje zverejnené v jeho komentári alebo príspevku, takže je možné identifikovať aj totožnosť používateľa.
 • Účel spracúvania údajov: umožniť Používateľom vyhodnocovať produkty.
 • Trvanie spracúvania údajov: trvanie spracúvania údajov na webovej stránke vo vyššie uvedenej forme trvá až do vymazania používateľa, ktorý na webovej stránke uverejnil komentár, na základe jeho žiadosti. Spracúvanie sa môže ukončiť aj vtedy, keď správca vymaže príspevok Používateľa. Používateľ môže kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o vymazanie svojich príspevkov, pričom Prevádzkovateľ túto žiadosť bezodkladne vykoná.
 • Ako sú údaje uložené: v IT systéme správcu údajov, zobrazené na webovej stránke.
 1. Spracovanie údajov týkajúcich sa náhrad
 1. V prípade vrátenia peňazí, ak používateľ zaplatil online kreditnou kartou alebo inou online platobnou službou, bude mu zaplatená suma vrátená prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb. Ak Používateľ zaplatil bankovým prevodom alebo požiada o vrátenie peňazí týmto spôsobom, Správca údajov vráti sumu Používateľovi.
 1. Dotknuté osoby, ktorých sa spracúvanie týka: používateľ, ktorý zadáva objednávku, ktorej sa týka cashback.
 1. Právny základ spracúvania: splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 
 1. Rozsah spracúvaných údajov: 

- identifikačné číslo objednávky,

- sumu, ktorá sa má vrátiť,

- názov náhrady,

- Meno používateľa,

- ak používateľ zaplatil bankovým prevodom alebo požiadal o vrátenie peňazí prevodom na svoj bankový účet, číslo bankového účtu.

 1. Účel spracúvania údajov: v prípade uplatnenia práva na záruku, práva na odstúpenie od zmluvy, práva na záruku, v závislosti od titulu vrátenia peňazí, ustanovení zákona V z roku 2013 o občianskom zákonníku a zákona 45/2014. (26.II.) nariadenia vlády č.
 1. Trvanie spracúvania: Prevádzkovateľ spracúva údaje na základe svojho oprávneného hospodárskeho záujmu až do uplynutia premlčacej lehoty pre žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, ktorá je zvyčajne 5 rokov odo dňa splatnosti žiadosti. Každé prerušenie plynutia premlčacej lehoty predlžuje obdobie spracúvania až do nového dátumu, od ktorého začína plynúť premlčacia lehota.  

Prevádzkovateľ uchováva účtovné doklady vystavené v súvislosti s objednávkou v súvislosti s refundáciou po dobu nevyhnutnú na splnenie povinnosti uchovávať doklady podľa zákona o účtovníctve v súlade s kapitolou 11.

 1. Spôsob uchovávania údajov: v samostatnom súbore v informačnom systéme prevádzkovateľa a na účtovných dokladoch na účely riadneho vedenia účtovníctva s cieľom splniť povinnosť viesť evidenciu požadovanú zákonom o účtovníctve.
 1. Správa údajov v súvislosti s uchovávaním účtovných záznamov
 1. Dotknuté osoby: používatelia, ktorí zadávajú objednávku na webovej stránke.
 1. Právny základ spracúvania: splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 
 1. Rozsah spracúvaných údajov:

Používateľ:

- priezvisko,

- meno,

- fakturačná adresa,

- adresa na doručenie,

- telefónne číslo,

- vašu e-mailovú adresu,

- objednaný(é) tovar(y),

- kúpnu cenu objednaného tovaru,

- spôsob prijatia/doručenia,

- spôsob platby,

- všetky ostatné informácie, ktoré používateľ poskytol pri objednávke a ktoré môžu byť potrebné na vybavenie objednávky,

- dátum objednávky,

- dátum platby.

 1. Účel spracúvania údajov: plnenie povinnosti vystavovať faktúry a viesť účtovné doklady v zmysle § 169 zákona o DPH a § 169 ods. 2 zákona o účtovníctve.
 1. Doba spracúvania údajov: Prevádzkovateľ spracúva uvedené údaje počas obdobia potrebného na splnenie povinnosti viesť evidenciu podľa zákona o účtovníctve. Toto obdobie je najmenej 8 rokov od dátumu vystavenia poukazu v súlade so zákonom o účtovníctve, po uplynutí ktorého prevádzkovateľ údajov údaje vymaže do jedného roka. Ide najmä o údaje obsiahnuté vo faktúrach (meno, adresa zákazníka, údaje týkajúce sa objednaného výrobku a úhrady ceny) a ďalšie údaje obsiahnuté v objednávkach a potvrdeniach ako súčasť zmluvnej dokumentácie, ktoré tiež spadajú do rozsahu účtovného dokladu.
 1. Spôsob uchovávania údajov: v samostatnom súbore v informačnom systéme prevádzkovateľa a na účtovných dokladoch na účely riadneho vedenia účtovníctva s cieľom splniť povinnosť viesť evidenciu požadovanú zákonom o účtovníctve.
 1. Spracovanie sťažností spotrebiteľov
 1. Dotknuté osoby, ktorých sa spracúvanie týka: používatelia, ktorí nahlasujú sťažnosti spotrebiteľov.
 1. Právny základ spracúvania: Právnym základom spracúvania je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR; plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v súvislosti s vybavovaním sťažností, ako je uvedené v § 17/A zákona o ochrane osobných údajov.
 1. Rozsah spracúvaných údajov:

Sťažujúci sa používateľ:

- priezvisko,

- meno,

- vašu adresu,

- kde, kedy a ako podať sťažnosť,

- podrobný opis vašej sťažnosti,

- informácie poskytnuté používateľom v sťažnosti; všetky osobné údaje, na ktoré používateľ upozorní prevádzkovateľa v súvislosti so sťažnosťou,

- osobné údaje obsiahnuté v dokumentoch, záznamoch a iných dôkazoch, ktoré môže používateľ poskytnúť,

- kde a kedy bol vyhotovený záznam o sťažnosti,

- podpis používateľa v prípade písomnej sťažnosti,

- v prípade sťažnosti zaslanej e-mailom e-mailovú adresu používateľa,

- v prípade ústnej sťažnosti podanej telefonicky alebo prostredníctvom inej elektronickej komunikačnej služby jedinečné identifikačné číslo sťažnosti a telefónne číslo používateľa,

- identifikáciu objednávky alebo inej transakcie, ak existuje, ktorá je predmetom sťažnosti, a informácie o jej vykonaní.

Telefonické hovory správca údajov nenahráva.

 1. Zdroj údajov: údaje poskytuje používateľ správcovi údajov v sťažnosti. Prešetrovanie sťažnosti si môže vyžadovať aj spracovanie údajov týkajúcich sa predchádzajúcich objednávok Používateľa u Prevádzkovateľa údajov. Správca údajov nezískava údaje Používateľa zo žiadneho iného (externého) zdroja.
 1. Účelom spracúvania údajov je: prešetrenie sťažnosti podanej používateľom a odpoveď na ňu; plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa údajov podľa článku 17/A zákona.

Účelom spracúvania osobných údajov používateľa je identifikácia používateľa, ktorá je potrebná na prešetrenie sťažnosti používateľa a reakciu na ňu.

Informácie obsahujúce osobné údaje poskytnuté používateľom v sťažnosti, ako aj údaje o predchádzajúcej objednávke, ktorých sa sťažnosť môže týkať, sa v prípade potreby použijú na prešetrenie sťažnosti a odpoveď na ňu.

Meno a adresa používateľa sa použije na adresovanie poštovej zásielky v prípade, že záznam o sťažnosti alebo odpoveď na sťažnosť zašle správca údajov písomne poštou.

Vaše meno a e-mailová adresa môžu byť použité na to, aby sme vás mohli kontaktovať e-mailom (ak je to potrebné na prešetrenie sťažnosti) alebo aby sme mohli odpovedať na vašu sťažnosť e-mailom.

 1. Trvanie správy údajov: Prevádzkovateľ uchováva záznam o sťažnosti alebo v prípade písomnej sťažnosti predložený dokument a odpoveď na sťažnosť počas troch rokov podľa článku 17/A ods. 7 zákona o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím a potom ho zničí.

Ak predložená reklamácia nepredstavuje sťažnosť, správca údajov vymaže údaje po uplynutí jedného mesiaca od ukončenia komunikácie týkajúcej sa reklamácie.

Ak oznámenie nepredstavuje sťažnosť, ale týka sa konkrétnej transakcie súvisiacej s výkonom činnosti prevádzkovateľa a má relevantný obsah, prevádzkovateľ spracúva údaje až do uplynutia premlčacej lehoty pre nároky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, ktorá je zvyčajne 5 rokov odo dňa splatnosti nároku, po ktorej sa údaje vymažú.

 1. Spôsob uchovávania údajov: v samostatnom súbore v informačnom systéme prevádzkovateľa, prípadne v papierovej podobe v závislosti od spôsobu postúpenia, v zázname o sťažnosti a v dokumente obsahujúcom odpoveď na sťažnosť.
 1. Spracovanie údajov v súvislosti s oznámením sťažnosti
 1. Dotknuté osoby, ktorých sa spracúvanie týka: používatelia, ktorí nahlásili reklamáciu v rámci záruky. 
 1. Právny základ spracúvania: Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, ktorý stanovuje, že spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.
 1. Rozsah spracúvaných údajov:

Používateľ:

- priezvisko,

- meno,

- postacíme,

- miesto, čas a spôsob podania námietky,

- podrobný opis námietky, 

- údaje, ktoré používateľ uviedol v námietke; všetky osobné údaje, na ktoré používateľ upozorní správcu údajov v súvislosti s námietkou,

- ako vyriešiť námietku,

- obsah odpovede na námietku,

- v prípade zamietnutia námietky dôvody zamietnutia,

- závery, ktoré možno vyvodiť z akýchkoľvek dokumentov, záznamov a iných dôkazov, ktoré môže používateľ predložiť alebo poskytnúť, a osobné údaje v nich obsiahnuté,

- v prípade námietky zaslanej e-mailom e-mailovú adresu používateľa,

- v prípade ústnej námietky oznámenej telefonicky alebo prostredníctvom inej elektronickej komunikačnej služby jedinečné identifikačné číslo správy o námietke a telefónne číslo používateľa,

- identifikáciu objednávky alebo inej transakcie, ktorej sa námietka týka.

Telefonické hovory správca údajov nenahráva.

 1. Zdroj údajov: údaje poskytuje používateľ správcovi údajov. Správca údajov nezískava údaje Používateľa zo žiadneho iného zdroja.
 1. Účelom spracúvania je: prešetriť a reagovať na nároky používateľa zo záruky alebo ručenia; dodržiavať ustanovenia zákona V z roku 2013 o občianskom zákonníku, zákona XXIV z roku 2013 o chybnom plnení. (IV. 29.) NGM Decree No. 19/2014 on the procedural rules for the handling of warranty and guarantee claims for goods sold under a contract between a consumer and a business, and the fulfilment of the legal obligations set out in Chapter XXII of the Civil Code of V V of the Hungarian Civil Code of V of V of the Hungarian Civil Code of V of V of the Hungarian Civil Code of V of V of the Hungarian Civil Code of Consumer Protection, and in Government Decree No. 151/2003 (IX. 22.)
 1. Trvanie spracúvania: údaje spracúvané v rámci vybavovania námietky bude prevádzkovateľ spracúvať do uplynutia všeobecnej premlčacej lehoty platnej pre občianskoprávne nároky, ktorá je zvyčajne 5 rokov od ukončenia vybavovania námietky.

Prerušenie premlčacej lehoty predlžuje lehotu na spracovanie do nového dátumu, od ktorého začína plynúť premlčacia lehota.

 1. Údaje sa uchovávajú elektronicky v samostatnom súbore v informačnom systéme prevádzkovateľa údajov alebo v papierovom zázname o oznámení námietky.
 1. Prenos údajov
 1. Dotknuté osoby, ktorých sa prenos týka: používatelia, ktorí platia online na webovej stránke.
 1. Príjemca prevodu:

v závislosti od zvoleného spôsobu platby:

Stripe Payments Europe Ltd.

Registračné číslo spoločnosti: 513174

Daňové číslo: IE 3206488LH

Sídlo: C/O A&L Goodbody, IFSC, North Wall Quay, Dublin 1, Írsko

Postacím: C/O A&L Goodbody, IFSC, North Wall Quay, Dublin 1., Írsko

E-mail: dpo@stripe.com

Webová lokalita: https://stripe.com/

spoločnosť ako poskytovateľa online platobnej služby dostupnej na webovej stránke správcu,

a

Barion Payment Zrt.

Registračné číslo spoločnosti: 01-10-048552

Daňové číslo: 25353192-2-43

Sídlo: Maďarsko, 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. em.

Poštová adresa: Maďarsko, 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. em.

Telefón: +36 1 464 70 99

E-mail: adatvedelem@barion.com

Webová stránka: https: //www.barion.com/hu/

spoločnosť ako poskytovateľa online platobnej služby dostupnej na webovej stránke správcu.

 1. Právny základ prenosu: oprávnený záujem Príjemcu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Príjemca je podľa právnych predpisov, ktoré sa na neho vzťahujú, povinný prevádzkovať systém prevencie a odhaľovania podvodov v súvislosti s poskytovaním platobných služieb a je oprávnený spracúvať osobné údaje potrebné na tento účel. Príjemca v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami zaviedol systém, ktorého prevádzka si vyžaduje prenos údajov zo strany prevádzkovateľa. Preto je v oprávnenom záujme Príjemcu, aby mohol prevádzkovať systém prevencie a odhaľovania podvodov s cieľom splniť svoju zákonnú povinnosť. Uvedené právne ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na Príjemcu:

- Článok 165 ods. 5 zákona CCXXXVII z roku 2013 o úverových inštitúciách a finančných podnikoch,

- Článok 92/A ods. 3 písm. f) ods. 3 zákona CCXXXV z roku 2013 o niektorých poskytovateľoch platobných služieb,

- Článok 14 ods. 1 písm. v) zákona LXXXV z roku 2009 o poskytovaní platobných služieb.

Oprávneným záujmom správcu údajov a príjemcu je predchádzať podvodom a zabezpečiť riadne fungovanie online platieb. Hlavný zdroj príjmov oboch organizácií je spojený s riadnym fungovaním platobnej služby. Je to aj v záujme Používateľa, najmä aby sa zabránilo zneužitiu údajov z kreditných kariet.

Prenos údajov umožňuje odhaliť podvody, zistiť ich a odstrániť prípadné prekážky v platobnom procese.

Údaje spracované Používateľom počas procesu objednávky sa prenášajú elektronickým kanálom, ktorý zabezpečuje šifrovanú dátovú prevádzku, výlučne Príjemcovi a len v prípade online platby kreditnou kartou, ktorú Príjemca nepoužije na žiadny iný účel. Z uvedeného vyplýva, že prenos údajov nepredstavuje pre Príjemcu žiadne významné riziko a nemá na neho ani žiadny ďalší citeľný vplyv.

Prenos údajov je nevyhnutný na dosiahnutie tu opísaných účelov a je tiež vhodný na zvýšenie bezpečnosti platobnej služby.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a zavedené záruky prenos údajov nepredstavuje neoprávnený zásah do súkromia používateľov, a preto je nevyhnutnou a primeranou operáciou spracovania.

Bola vypracovaná samostatná dokumentácia o posúdení záujmu, ktorá je k dispozícii u kontrolóra údajov.

 1. Rozsah prenášaných údajov:

- produkty vložené do nákupného košíka a údaje o nákupe (ceny, náklady) zobrazené v košíku,

- priezvisko,

- meno,

- telefónne číslo,

- e-mailová adresa,

- názov,

- jedinečný identifikátor transakcie.

Používateľ poskytuje údaje o kreditnej karte poskytnuté počas platby priamo poskytovateľovi platobných služieb, takže ich správca údajov nemá k dispozícii.

 1. Účelom prenosu údajov je: riadne fungovanie platobnej služby a technické spracovanie platby, potvrdenie transakcií, prevádzka systému na monitorovanie podvodov - systém na odhaľovanie podvodov podporujúci kontrolu bankových transakcií iniciovaných elektronicky - s cieľom chrániť záujmy používateľov a poskytovanie pomoci používateľovi v oblasti služieb zákazníkom.
 1. Bezpečnosť údajov: Bezpečnosť údajov je založená na oddelení údajov. Správca údajov dostáva od používateľa informácie týkajúce sa objednávky, zatiaľ čo poskytovateľ platobných služieb dostáva len údaje o kreditnej karte potrebné na platobnú transakciu na platobnej stránke so 128-bitovým šifrovaním SSL. Na platbu kreditnou kartou musí program internetového prehliadača podporovať šifrovanie SSL. SSL je skratka pre Secure Sockets Layer, uznávanú metódu šifrovania. Program internetového prehliadača používaný používateľom používa SSL na šifrovanie údajov kreditnej karty pred ich odoslaním, takže sú zašifrované skôr, ako sa dostanú k poskytovateľovi platobných služieb, a nemôžu ich prečítať neoprávnené osoby.
 1. Používateľ sa môže dozvedieť viac o spracúvaní údajov vykonávanom spoločnosťami Stripe Payments Europe Ltd. a Barion Payment Zrt. a o ďalších okolnostiach spracúvania údajov - vrátane právneho základu, účelu, presného rozsahu spracúvaných údajov, trvania spracúvania údajov - na webových stránkach https://stripe.com/en-hu/privacy/ a https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/.
 1. Správca údajov neposkytuje údaje tretím stranám na komerčné alebo marketingové účely.
 1. Okrem vyššie uvedeného správca údajov prenáša údaje orgánom verejnej moci len v prípade zákonnej povinnosti.  

Správca údajov využíva tieto subjekty ako spracovateľov údajov.

 1. Hosting
 1. Dotknuté osoby, ktorých sa spracúvanie týka: používatelia, ako sú definovaní v tomto oznámení.
 1. Správca údajov používa ako spracovateľ údajov

CLOUDWAYS LTD.

Registračné číslo spoločnosti: C55975

Sídlo:Junction Business Centre, 1st Floor Sqaq Lourdes, St Julians STJ3334, Malta

Postacím: Junction Business Centre, 1st Floor Sqaq Lourdes, St Julians STJ3334, Malta

E-mailová adresa: support@cloudways.com

Webová stránka: https: //www.cloudways.com/

ako poskytovateľ webhostingu (ďalej len "spracovateľ údajov").

 1. Rozsah spracúvaných údajov: spracúvanie sa potenciálne týka všetkých údajov uvedených v tomto oznámení, pričom konkrétny rozsah údajov je určený funkciami, ktoré používateľ používa, ako je opísané vo vyššie uvedených kapitolách o konkrétnom spracúvaní.
 1. Účel použitia spracovateľa údajov: zabezpečenie prevádzky webovej stránky v zmysle informačných technológií poskytnutím potrebného elektronického úložného priestoru.
 1. Povaha spracovania: vykonáva sa elektronickými prostriedkami a spracovanie údajov je obmedzené na poskytnutie elektronického úložného priestoru potrebného na prevádzku stránky v zmysle IT.
 1. Vývojár webových stránok
 1. Dotknuté osoby, ktorých sa spracúvanie týka: používatelia, ako sú definovaní v tomto oznámení.
 1. Správca údajov používa ako spracovateľ údajov

PixLand Media Korlátolt Felelősségű Társaság

Skrátený názov: PixLand Media Kft.

Registračné číslo spoločnosti: 13-09-160360

Daňové číslo: 24178600-2-13

Sídlo:Maďarsko, 2049 Diósd, Diófasor utca 111/A

Poštová adresa: Maďarsko, 2049 Diósd, Diófasor utca 111/A

ako tvorca webovej stránky,

a

Digital Summit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Skrátený názov: Digital Summit Kft.

Registračné číslo spoločnosti: 01-09-381390

Daňové číslo: 29157888-2-42

Sídlo:Maďarsko, 1157 Budapešť, Zsókavár utca 2. 7. poschodie. 26. dvere.

Poštová adresa: Maďarsko, 1157 Budapešť, Zsókavár utca 2. 7. poschodie. 26. dvere.

ako tvorca webovej stránky,

a

Spoločnosť s ručením obmedzeným HOV-9 Information Technology and Services

Skrátený názov: HOV-9 Ltd.

Registračné číslo spoločnosti: 13-09-181701

Daňové číslo: 25586749-2-13

Sídlo:Maďarsko, 2310 Szigetszentmiklós, Kéktó köz 9/B

Poštová adresa: Maďarsko, 2310 Szigetszentmiklós, Kéktó köz 9/B

ako tvorca webovej stránky (ďalej spoločne len "spracovatelia údajov").

 1. Rozsah spracovania údajov: spracovanie sa týka všetkých údajov uvedených v tomto oznámení.
 1. Účel použitia spracovateľov údajov: zabezpečenie prevádzky informačných technológií webovej stránky.
 1. Povaha spracovania: vykonáva sa elektronicky a spracovanie údajov pozostáva výlučne z technických operácií potrebných na prevádzku softvéru stránky v zmysle IT.
 1. Spracovanie údajov súvisiacich so zasielaním informačných bulletinov
 1. Dotknuté osoby, ktorých sa spracúvanie týka: používatelia, ktorí sa prihlásili na odber noviniek na webovej stránke, bez ohľadu na to, či využívajú iné služby poskytované webovou stránkou.
 1. Správca údajov používa ako spracovateľ údajov

Sendinblue SAS (Brevo)

Registračné číslo spoločnosti: 498 019 298

Umiestnenie: 7 rue de Madrid, 75008 Paríž, Francúzsko

Poštová adresa: 7 rue de Madrid, 75008 Paríž, Francúzsko

Kontakt: https://www.brevo.com/contact/

Webová stránka: https: //www.brevo.com/

spoločnosť ako vývojár a správca softvéru na zasielanie informačných bulletinov, ktorý používa správca údajov (ďalej len "spracovateľ údajov").

 1. Subjekt údajov, ktorých sa spracovanie týka: spracovanie sa týka e-mailovej adresy používateľa, ktorý sa prihlásil na odber noviniek.
 1. Účel použitia sprostredkovateľa údajov: zabezpečenie prevádzky softvéru používaného prevádzkovateľom na zasielanie informačných bulletinov v zmysle informačných technológií prostredníctvom spracovania údajov pri technických operáciách potrebných na bezpečnú prevádzku softvéru.
 1. Povaha spracúvania: spracúvanie údajov spočíva výlučne v technických operáciách potrebných na prevádzku softvéru na zasielanie informačných bulletinov v zmysle IT.
 1. Spracovanie údajov súvisiacich s poskytovaním softvéru elektronickej pošty a hostingu
 1. Dotknuté osoby, ktorých sa spracúvanie týka: používatelia uvedení v tomto oznámení, s ktorými správca údajov komunikuje elektronickou poštou.
 1. Správca údajov používa ako spracovateľ údajov

Microsoft Ireland Operations Limited

Skrátený názov: Microsoft Ireland Ltd.

Registračné číslo spoločnosti: 256796

Daňové číslo Spoločenstva: IE8256796U

Adresa: 70 Sir Rogerson's Quay, Dublin 2, D02R296, Írsko

Postacím: One Microsoft Place, South County Business Park,

Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Írsko

Telefón: +353 1 295 3826

Kontakt: https://www.microsoft.com/hu-hu/concern/privacy

Webová stránka: https: //www.microsoft.com/hu-hu/

ako poskytovateľ hostingu a vývojár softvéru pre službu elektronickej pošty (ďalej len "spracovateľ údajov").

 1. Subjekt údajov, ktorých sa spracovanie týka: po prvé, meno a e-mailová adresa subjektu údajov a po druhé, všetky ďalšie údaje zaslané používateľom elektronickou poštou.
 1. Účel použitia spracovateľa údajov: zabezpečenie fungovania elektronickej pošty.
 1. Povaha spracúvania: počas obdobia uchovávania sú e-maily uložené v softvérovom prostredí a úložisku, ktoré poskytujú spracovatelia údajov, takže počas tohto obdobia dochádza k spracúvaniu.
 1. Spracovanie údajov súvisiacich s dodávkou výrobkov
 1. Dotknuté osoby, ktorých sa spracúvanie týka: používatelia, ktorí zadávajú objednávku na webovej stránke.
 1. Správca údajov používa ako spracovateľ údajov

DPD Hungária Courier, spoločnosť s ručením obmedzeným poskytujúca služby doručovania balíkov

Skrátený názov: DPD Hungária Kft.

Registračné číslo spoločnosti: 01-09-888141

Daňové číslo: 13034283-2-41

Sídlo: Maďarsko, 1134 Budapešť, Váci út 33. budova 2. poschodie.

Poštová adresa: Maďarsko, 1134 Budapest, Váci út 33. A épület 2. em.

Telefón: +36 1 501 6200

E-mail: dpd@dpd.hu

Webová stránka: https: //www.dpd.com/hu/

ako dopravca, ktorý doručuje objednaný tovar,

(ďalej len "spracovateľ").

 1. Rozsah spracúvania údajov: spracúvanie nasledujúcich údajov používateľa na účely plnenia zmluvy vyplývajúcej z objednávky (dodávky) používateľa:

- priezvisko,
- meno,
- telefónne číslo,

- e-mailová adresa,
- doručovacia adresa.

 1. Účel použitia spracovateľa údajov: uskutočniť dodanie objednaného výrobku v rámci plnenia zmluvy vyplývajúcej z objednávky používateľa, a to doručením na adresu uvedenú používateľom, prípadne telefonickou dohodou o mieste a čase doručenia.
 1. Povaha spracúvania: spracúvanie údajov spočíva výlučne v spracovateľských operáciách potrebných na realizáciu dodávky a služby.
 1. Spracovanie údajov súvisiacich s vyhotovovaním faktúr
 1. Dotknuté osoby, ktorých sa spracúvanie týka: používatelia, ktorí zadávajú objednávky na webovej stránke, bez ohľadu na to, či využívajú iné služby poskytované webovou stránkou.
 1. Správca údajov používa ako spracovateľ údajov

Spoločnosť Billingo Technologies Private Limited

Skrátený názov: Billingo Technologies Zrt.

Registračné číslo spoločnosti: 01-10-140802

Daňové číslo: 27926309-2-41

Sídlo:Maďarsko, 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. poschodie

Poštová adresa: Maďarsko, 1133 Budapest, Árbóc utca 6.

Telefón: +36 1 500 9491

E-mail: hello@billingo.hu

Webová stránka: https: //www.billingo.hu/   

spoločnosť ako vývojár a správca fakturačného softvéru používaného správcom údajov (ďalej len "spracovateľ údajov").

 1. Rozsah spracúvania údajov: spracúvanie údajov sa týka mena a adresy používateľa, ktorý zadáva objednávku, identifikácie objednaného tovaru, dátumu nákupu a účtenky obsahujúcej kúpnu cenu, poplatky za doručenie a akékoľvek iné poplatky.
 1. Účelom využívania spracovateľa údajov je zabezpečiť používanie, dostupnosť a prevádzku softvéru používaného na vystavovanie faktúr.
 1. Povaha spracúvania: spracúvanie údajov spočíva výlučne v technických operáciách potrebných na zabezpečenie dostupnosti a prevádzky IT softvéru používaného na vystavenie faktúry.
 1.  Spracovanie údajov súvisiacich s účtovnými službami
 1. Dotknuté osoby, ktorých sa spracúvanie týka: Používatelia, ktorí zadávajú objednávku.
 1. Správca údajov využíva ako spracovateľov údajov

Aurum Informatic Technology Korlátolt Felelősségű Társaság

Skrátený názov: Aurum Informatic Technology Kft.

Registračné číslo spoločnosti: 13-09-185393

Daňové číslo: 25036282-2-13

Sídlo: 2162 Őrbottyán, Maďarsko, Rákóczi Ferenc utca 272.

Poštová adresa: Maďarsko, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 272.

spoločnosť ako účtovník hospodárskej činnosti prevádzkovateľa údajov (ďalej len "spracovateľ údajov").

 1. Rozsah spracúvania údajov: spracúvanie údajov sa týka mena a adresy používateľa, ktorý zadáva objednávku, identifikácie objednaného tovaru, dátumu nákupu a údajov uvedených na účtenkách, ktoré obsahujú kúpnu cenu, poplatky za doručenie a akékoľvek iné poplatky.
 1. Účel využívania služieb Spracovateľa: plnenie zákonných účtovných povinností súvisiacich s hospodárskou činnosťou, ktorú vykonáva Prevádzkovateľ údajov využívaním služieb vyššie uvedeného Spracovateľa.
 1. Povaha spracúvania: spracúvaním údajov sa rozumejú len operácie potrebné na plnenie a overovanie účtovných povinností, ktoré spracovateľ vykonáva spracúvaním papierových nosičov a digitálnych údajov spravovaných v softvéri.
 1. Spracovanie údajov súvisiacich s audítorskými službami
 1. Dotknuté osoby, ktorých sa spracúvanie týka: Používatelia, ktorí zadávajú objednávku.
 1. Správca údajov používa ako spracovateľ údajov

Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Skrátený názov: Focus Audit Kft.

Registračné číslo spoločnosti: 01-09-341567

Daňové číslo: 12423161-2-41

Sídlo:Maďarsko, 1139 Budapest, Váci út 87. 2. poschodie. 20. dvere

Poštová adresa: Maďarsko, 1139 Budapest, Váci út 87. 2. poschodie. dvere 20.

Telefón: +36 20 500 0404

E-mail: kapcsolat@focusaudit.hu

Webová stránka: https: //focusaudit.hu/

ako audítor hospodárskych činností prevádzkovateľa údajov (ďalej len "spracovateľ údajov").

 1. Rozsah spracúvania údajov: spracúvanie údajov sa týka mena a adresy používateľa, ktorý zadáva objednávku, identifikácie objednaného tovaru, dátumu nákupu a údajov uvedených na účtenkách, ktoré obsahujú kúpnu cenu, poplatky za doručenie a akékoľvek iné poplatky.
 1. Účelom spracúvania je: plnenie zákonných účtovných povinností súvisiacich s hospodárskou činnosťou, ktorú vykonáva správca údajov využívaním služieb vyššie uvedeného spracovateľa.
 1. Povaha spracovania: spracovanie údajov pozostáva výlučne z operácií potrebných na plnenie a overovanie účtovných povinností.
 1. nepoužíva iných spracovateľov ako spracovateľov uvedených vyššie a v dokumente "Informácie o súboroch cookie".
 1. Ochrana údajov, bezpečnosť údajov
 1. Prevádzkovateľ zabezpečuje bezpečnosť údajov pri ich správe a spracúvaní a zabezpečuje dodržiavanie zákona a iných pravidiel ochrany údajov a dôvernosti prostredníctvom technických a organizačných opatrení a interných pravidiel. Prijíma najmä vhodné opatrenia na ochranu spracúvaných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením, prezradením, vymazaním alebo zničením, náhodným zničením alebo náhodným poškodením a pred nedostupnosťou v dôsledku zmien v používaných technológiách.
 1. Údaje, na ktorých je založené meranie návštev a mapovanie vzorcov používania webovej stránky, sú pôvodne zaznamenané IT systémom správcu údajov takým spôsobom, že ich nemožno priamo spojiť s jednotlivcom.
 1. Údaje sa budú spracúvať len na legitímne účely uvedené v tomto oznámení, v rozsahu nevyhnutnom a primeranom týmto účelom, v súlade s platnými zákonmi a odporúčaniami a pri dodržaní vhodných bezpečnostných opatrení.
 1. Na tento účel správca údajov používa na prístup na webové stránky protokol http "https", ktorý umožňuje šifrovanie a jednoznačnú identifikáciu webovej komunikácie. Okrem toho, ako je uvedené vyššie, Prevádzkovateľ uchováva spracúvané údaje v šifrovaných súboroch, ktoré sú uložené v samostatných zoznamoch spracúvania pre každý účel spracúvania, prístupných konkrétnym zamestnancom Prevádzkovateľa, ktorí sú zodpovední za ochranu a zodpovedné spracúvanie údajov v súlade s týmito Zásadami a platnými zákonmi.
 1. Prevádzkovateľ uzavrie so spracovateľmi údajov, ktorých využíva, záväznú zmluvu o spracovaní údajov, aby sa zabezpečil súlad s platnými právnymi predpismi a zaručila primeraná úroveň bezpečnosti údajov.
 1. Heslá sú v systéme správcu údajov uložené pomocou šifrovania, v dôsledku čoho správca údajov nepozná heslo používateľa.
 1. Práva používateľov v súvislosti so správou údajov
 1. právo na
 1. Prečítaním týchto zásad ochrany osobných údajov sa môže používateľ kedykoľvek informovať o spracovaní údajov. Na žiadosť Používateľa môžu byť informácie poskytnuté aj ústne za predpokladu, že totožnosť Používateľa bola overená inými prostriedkami. Používateľ môže požiadať o informácie počas obdobia svojej účasti na spracovaní a po ňom. Informácie musia zahŕňať aj všetky relevantné podrobnosti o spracúvaní a spôsobe, akým Používateľ uplatňuje svoje práva. Prevádzkovateľ údajov na požiadanie informuje Používateľa aj o opatreniach prijatých v reakcii na jeho žiadosti alebo o dôvodoch neprijatia takýchto opatrení, pričom uvedie dostupné fóra na podanie sťažnosti.
 1. Poskytovanie informácií je bezplatné. Ak je žiadosť používateľa zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä z dôvodu jej opakovania, prevádzkovateľ údajov s prihliadnutím na administratívne náklady na poskytnutie požadovaných informácií alebo vykonanie požadovaného opatrenia
 2. účtovať primeraný poplatok, alebo
 3. môže odmietnuť konať na základe žiadosti.
 1. Prevádzkovateľ údajov poskytne informácie čo najskôr po podaní žiadosti (bez zbytočného odkladu), najneskôr však do jedného mesiaca.
 1. Právo na prístup
 1. Používatelia majú právo na prístup k údajom, ktoré sa o nich spracúvajú. V prípade takejto žiadosti prevádzkovateľ údajov informuje používateľa o tom, či sa spracúvajú osobné údaje týkajúce sa používateľa, a o všetkých relevantných okolnostiach týkajúcich sa konkrétneho spracúvania.
 1. V rámci práva na prístup môže používateľ požiadať o kópiu svojich osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom údajov, ktorú mu prevádzkovateľ údajov poskytne bezplatne pri prvej príležitosti. Za ďalšie kópie môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov.
 1. Kópiu poskytne správca údajov v bežne používanom elektronickom formáte, pokiaľ používateľ nepožiada o iný formát.
 1. Prevádzkovateľ údajov poskytne prístup k údajom v čo najkratšom čase od podania žiadosti (bez zbytočného odkladu), najneskôr však do jedného mesiaca, ako je uvedené vyššie.
 1. Právo na opravu
 1. Používateľ má právo na to, aby správca údajov na jeho žiadosť bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.
 1. Vzhľadom na účel spracovania má používateľ právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.
 1. Na žiadosť používateľa správca údajov bez zbytočného odkladu opraví alebo v odôvodnených prípadoch doplní nepresné osobné údaje týkajúce sa používateľa.
 1. Právo na vymazanie
 1. Používateľ má právo požadovať od prevádzkovateľa údajov vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, bez zbytočného odkladu a prevádzkovateľ údajov je povinný vymazať osobné údaje týkajúce sa používateľa bez zbytočného odkladu, ak sa uplatní jeden z týchto dôvodov:
 2. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 3. používateľ odvolá súhlas, na ktorom je spracovanie založené, a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie (zo spracovania, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, len spracovanie na základe súhlasu opísané v nasledujúcich kapitolách:

3. Technické spracúvanie na základe súhlasu súvisiace s poskytovaním IT služby;

4. Spracovanie údajov súvisiacich s prijatím správy a odpoveďou na ňu;

5. Spracúvanie údajov súvisiace so zasielaním informačných bulletinov;

6. Spracovanie údajov súvisiacich s registráciou;

11. Spracovanie údajov týkajúcich sa hodnotenia výrobkov);

 • používateľ namieta proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie (zo spracovania, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, len spracovanie na základe oprávneného záujmu, ako je opísané v nasledujúcich kapitolách:

3. Technické spracovanie na základe oprávneného záujmu súvisiaceho s poskytovaním služby informačných technológií;

8. Spracúvanie údajov fyzických osôb konajúcich v mene riadiaceho subjektu;

14. Prenos údajov (poskytovateľovi platobných služieb);

 • osobné údaje boli spracované nezákonne;
 • osobné údaje sa musia vymazať, aby sa splnila právna povinnosť podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje.
 1. Prevádzkovateľ údajov nie je povinný vymazať údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, a to ani v prípade, ak o to požiada používateľ, ani nie je povinný vymazať údaje, ktorých spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov používateľa alebo inej fyzickej osoby alebo na splnenie povinnosti vyplývajúcej z práva Únie alebo členského štátu, ktoré sa vzťahuje na prevádzkovateľa údajov. Prevádzkovateľ údajov však spravidla vymaže údaje bez žiadosti po uplynutí doby uchovávania.
 1. Právo na obmedzenie spracovania
 1. Prevádzkovateľ na žiadosť používateľa obmedzí spracúvanie údajov, ak je splnená jedna z týchto podmienok:
 1. používateľ spochybňuje presnosť osobných údajov, pričom v takom prípade sa obmedzenie uplatňuje na obdobie, ktoré prevádzkovateľovi umožňuje overiť presnosť osobných údajov;
 2. spracovanie je nezákonné a používateľ nesúhlasí s vymazaním údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich používania;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale používateľ ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. Používateľ vzniesol námietku proti spracovaniu; v tomto prípade sa obmedzenie uplatňuje po dobu, kým sa nezistí, či oprávnené záujmy Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými záujmami Používateľa (zo spracovaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, sa to týka len spracovaní na základe oprávneného záujmu, ako je opísané v nasledujúcich kapitolách:

3. Technické spracovanie na základe oprávneného záujmu súvisiaceho s poskytovaním služby informačných technológií;

8. Spracúvanie údajov fyzických osôb konajúcich v mene riadiaceho subjektu;

14. Prenos údajov (poskytovateľovi platobných služieb);

 1. Ak je spracúvanie obmedzené, takéto osobné údaje, s výnimkou ich uchovávania, spracúva Prevádzkovateľ len so súhlasom Používateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitých verejných záujmov Európskej únie alebo členského štátu.
 1. Prevádzkovateľ vopred informuje používateľa, ktorý namietal presnosť osobných údajov a na základe toho bolo spracúvanie obmedzené, o zrušení obmedzenia spracúvania.
 1. Povinnosť oznámiť opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania

Prevádzkovateľ údajov informuje používateľa o oprave, obmedzení a vymazaní, ako aj príjemcov, ktorým boli údaje predtým zaslané. Od oznámenia sa môže upustiť, ak sa ukáže, že je nemožné alebo si vyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ na požiadanie informuje Používateľa o týchto príjemcoch.

 1. Právo na prenosnosť údajov
 1. Používateľ má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby mu prevádzkovateľ, ktorému osobné údaje poskytol, bránil, ak:
 2. spracúvanie je založené na súhlase používateľa alebo na zmluve s používateľom a
 3. spracovanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 1. Spomedzi operácií spracovania údajov, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, operácie spracovania údajov opísané v nasledujúcich kapitolách spĺňajú vyššie uvedené podmienky, a preto sa v súvislosti s nimi môže uplatniť právo na prenosnosť údajov:
 2. vykonávané na základe súhlasu:

3. Technické spracúvanie na základe súhlasu súvisiace s poskytovaním IT služby;

4. Spracovanie údajov súvisiacich s prijatím správy a odpoveďou na ňu;

5. Spracúvanie údajov súvisiace so zasielaním informačných bulletinov;

6. Spracovanie údajov súvisiacich s registráciou;

11. Spracovanie údajov týkajúcich sa hodnotenia výrobkov

 • právny základ pre plnenie zmluvy s používateľom:

7. Spracovanie údajov týkajúcich sa objednávok spotrebiteľov.

 1. Pri uplatňovaní práva na prenosnosť údajov, ako je uvedené vyššie, má používateľ právo požiadať o priamy prenos osobných údajov medzi prevádzkovateľmi, ak je to technicky možné.
 1. Právo na protest
 1. Používatelia môžu kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na základe oprávnených záujmov z dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie.
 1. V takom prípade môže prevádzkovateľ pokračovať v spracúvaní osobných údajov len vtedy, ak preukáže, že spracúvanie je odôvodnené závažnými oprávnenými dôvodmi, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami používateľa, alebo súvisia s preukazovaním, výkonom alebo obhajobou právnych nárokov.
 1. Spomedzi operácií spracovania údajov, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, môže používateľ uplatniť svoje právo namietať v súvislosti s nasledujúcimi operáciami spracovania údajov opísanými v kapitolách o operáciách spracovania údajov na základe oprávnených záujmov:

3. Technické spracovanie na základe oprávneného záujmu súvisiaceho s poskytovaním služby informačných technológií;

8. Spracúvanie údajov fyzických osôb konajúcich v mene riadiaceho subjektu;

14. Prenos údajov (poskytovateľovi platobných služieb).

 1. Plnenie požiadaviek používateľov
 1. Informácie a opatrenia uvedené v bode 17 poskytuje prevádzkovateľ údajov bezplatne. Ak je žiadosť dotknutého používateľa zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä z dôvodu jej opakovanej povahy, prevádzkovateľ údajov s prihliadnutím na administratívne náklady na poskytnutie požadovaných informácií alebo opatrení

a) účtovať primeraný poplatok alebo
b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

 1. Prevádzkovateľ údajov informuje používateľa o opatreniach prijatých na základe žiadosti vrátane poskytnutia kópií údajov bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Ak je to potrebné, s prihliadnutím na zložitosť žiadosti a počet žiadostí sa táto lehota môže predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Prevádzkovateľ údajov informuje používateľa o predĺžení lehoty s uvedením dôvodov omeškania do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Ak dotknutý používateľ podal svoju žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie poskytne prevádzkovateľ údajov elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutý používateľ nepožiada o iný spôsob.
 1. Ak prevádzkovateľ údajov neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutého používateľa, bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, informuje dotknutého používateľa o dôvodoch neprijatia opatrení a o práve podať sťažnosť dozornému orgánu uvedenému v bode 19 a uplatniť právo na súdny prostriedok nápravy podľa toho istého bodu.
 1. Používateľ môže podávať žiadosti správcovi údajov akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje identifikáciu používateľa. Identifikácia Používateľa, ktorý žiadosť predkladá, je potrebná, pretože Prevádzkovateľ údajov môže vyhovieť len tým žiadostiam, ktoré sú na to oprávnené. Ak má Prevádzkovateľ údajov odôvodnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o dodatočné informácie potrebné na potvrdenie totožnosti príslušného Používateľa.
 1. Žiadosti používateľov poštou Správca údajov Maďarsko, 3000 Hatvan, hrsz. 759/9., alebo e-mailom na e-mailovú adresu support@polczfood.com. Žiadosti zaslané e-mailom považuje Prevádzkovateľ údajov za platné, len ak sú zaslané z e-mailovej adresy, ktorú Používateľ poskytol Prevádzkovateľovi údajov a je na nej zaregistrovaný, avšak použitie inej e-mailovej adresy neznamená, že sa na žiadosť neprihliada. V prípade e-mailu sa za dátum prijatia považuje prvý pracovný deň nasledujúci po odoslaní žiadosti. 
 1. Vymáhanie

Dotknuté osoby môžu svoje práva uplatniť na súde a môžu sa obrátiť aj na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií:

Maďarský národný orgán pre ochranu údajov a slobodu informácií
Adresa: Maďarsko, 1055 Budapešť, Falk Miksa utca 9-11.
Poštová adresa: Maďarsko, 1363 Budapešť, Pf. 9.
Telefón: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webová stránka: http: //www.naih.hu/

V prípade súdneho konania sa žaloba môže podať na súd v mieste bydliska alebo pobytu užívateľa podľa voľby dotknutého užívateľa, keďže súd je príslušný na prejednanie veci.

Pôvodný dokument je v maďarskom jazyku, vo všetkých prípadoch je rozhodujúce pôvodné maďarské znenie.
Stiahnite si/tlačte originálny dokument v maďarčine: TU

4. marca 2024.

POLCZ FOOD Kft.