"Zostań testerem produktów POLCZ FOOD w Niemczech" Oficjalne zasady gry

Organizator gry

Organizatorem konkursu testowania produktów"Bądź naszym gościem na cotygodniowym lunchu" (zwanego dalej "Grą") jest POLCZ FOOD Korlátolt Felelősségű Társaság (siedziba: 3000 Hatvan, Węgry, kod pocztowy. 759/9. numer rejestracyjny spółki: 10-09-038879, zwana dalej "Organizatorem").


Osoby biorące udział w Grze

Zgłoszenia są otwarte dla osób fizycznych w wieku co najmniej 18 lat, zamieszkałych w Niemczech, z wyjątkiem kadry kierowniczej, pracowników i bliskich krewnych Organizatora (w rozumieniu art. 8:1 (1) (2) kodeksu cywilnego) (zwanych dalej "Zwycięzcą"). Jeśli taka osoba jest Zwycięzcą, Organizator ogłosi zwycięzcę zastępczego. W przypadku Zwycięzcy, który jest ubezwłasnowolniony, przedstawiciel ustawowy Zwycięzcy jest uprawniony do odebrania nagrody, o ile spełnia warunki określone w Regulaminie Gry.


Czas trwania gry

Gra rozpocznie się 04.04.2024 r. o godzinie 00:00 i potrwa do 31.07.2024 r. do godziny 23:59 lub do momentu rozlosowania 50 pakietów testowych.

Definicja i procedura gry
W czasie trwania Gry, Gracz musi wykonać następujące zadanie:wokresie od 04.04.2024 r. do 31.04.2024 r., na stronie https://polczfood.com/de/hello/ wpisując adres e-mail (i jednocześnie zapisując się do newslettera) w określonym interfejsie i rejestrując się do gry testera produktu. Gracze, którzy zarejestrują się do gry poza określonym okresem, nie będą uprawnieni do udziału w grze. Gracze, którzy spełnią powyższe kryteria, będą uprawnieni do udziału w Grze.

Określenie i dystrybucja nagród


50 (Pięćdziesięciu) losowo wybranych zwycięzców zostanie ogłoszonych w Grze: każdy zwycięzca pakietu 6 dań gotowych POLCZ, które po przetestowaniu będą podlegały recenzji na facebooku i/lub google na stronie polczfood.com lub stronie POLCZ FOOD Deutschland na facebooku.

Kontakt

Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji w pierwszej rundzie konkursu do dnia 31.07.2024 r. po zakończeniu konkursu. Następnie Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli zwycięzcy nie odpowiedzą na e-mail, na ich miejsce zostanie wylosowany inny gracz.

Zwycięzcy mają 15 dni na odebranie nagrody i podanie danych wymaganych do dokonania płatności/odebrania nagrody, zgodnie z wytycznymi Organizatora, po czym Organizator ogłosi zwycięzcę zastępczego.

Postanowienia różne

  • Organizator nie rozda żadnych nagród innych niż wymienione w niniejszym Regulaminie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród w programie publicznym.
  • Biorąc udział w Grze, uczestnicy wyraźnie przyjmują do wiadomości i akceptują niniejsze Zasady Gry.

Zasady przetwarzania danych osobowych i przekazywania informacji

Podczas rejestracji zapisany zostanie adres e-mail Gracza.

Następujące dane zwycięzców zostaną zapisane przed dostarczeniem nagrody: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i rozliczeniowy, numer telefonu zwycięzcy.

Jeśli wygrana wymaga uiszczenia podatków lub innych opłat publicznych, Organizator będzie również przetwarzać wszelkie dodatkowe dane niezbędne do wypełnienia swoich zobowiązań. Dane te zostaną zarejestrowane na podstawie dokumentów przesłanych lub przedstawionych przez zwycięzców lub zastępców zwycięzców po ich powiadomieniu.

Gracze biorący udział w Grze wyraźnie oświadczają w momencie zgłoszenia, że akceptują oficjalne zasady Gry oraz informacje Organizatora dotyczące zarządzania danymi, a także przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na poniższe warunki.

  • podanie danych jest dobrowolne, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody, Gracz wyraża zgodę na przetwarzanie danych poprzez udział w Grze, przesłanie odpowiedzi lub dobrowolne podanie danych osobowych;
  • opublikować swoje imię i nazwisko na Stronie internetowej i portalach społecznościowych Gry, zgodnie z decyzją Organizatora.
  • dane zwycięskich Graczy - tj. ich imiona i nazwiska - mogą zostać opublikowane przez Organizatora na stronie internetowej polczfood.com oraz na jego własnych platformach mediów społecznościowych;
  • dane osobowe uzyskane podczas Gry są gromadzone przez Organizatora w celach kontaktowych lub marketingowych i wykorzystywane nieodpłatnie;
  • w przypadku, gdy w związku z nagrodami wymagane jest uiszczenie podatków lub innych opłat publicznych, Organizator będzie również przetwarzał dodatkowe dane niezbędne do wypełnienia tego obowiązku, których podanie uznaje się za dobrowolną zgodę Gracza.

Organizator jest odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich podatków i opłat powstałych w trakcie trwania Konkursu.

Przetwarzanie danych osobowych przekazanych w związku z wygraną w celu nawiązania kontaktu lub pozyskania firmy rozpoczyna się od przesłania odpowiedzi i trwa do momentu, gdy osoba, której dane dotyczą, zażąda od administratora usunięcia danych.

Okres przetwarzania danych niezbędnych do zapłaty podatków lub innych opłat publicznych w związku z wygraną jest obowiązkowym okresem przetwarzania danych zgodnie z prawem, po którym dane zostaną usunięte.

Dane nie będą ujawniane stronom trzecim bez uprzedniej informacji i zgody właściciela danych (Gracza), z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo.

Organizator zapewnia, że dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prawa związane z przetwarzaniem danych oraz zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Ustawa CXII z 2011 r. o prawie do samostanowienia informacyjnego i wolności informacji (dalej: "Info.tv.") oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: "RODO"), zgodnie z którymi Gracz może zażądać sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, a także informacji o ich przetwarzaniu, a także może zwrócić się do sądu o środki ochrony prawnej.

Gracze, którzy chcą usunąć swoje dane z bazy danych, mogą to zrobić w dowolnym momencie, bez ograniczeń i bez podania przyczyny oraz bezpłatnie, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@polczfood.com lub wysyłając list pocztowy na adres Organizatora.

Gracze mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych. Organizator rozpatrzy sprzeciw w najkrótszym możliwym terminie od dnia złożenia wniosku, jednak nie później niż w ciągu 15 dni, i podejmie decyzję, czy sprzeciw jest uzasadniony, oraz poinformuje wnioskodawcę na piśmie o swojej decyzji.          

Gracz przyjmuje do wiadomości, że usunięcie jego danych w trakcie trwania Gry spowoduje wykluczenie go z Gry, ponieważ Organizator nie będzie w stanie zapewnić udziału Gracza w przypadku braku takich danych.

Gracz może dochodzić swoich praw przed sądem zgodnie z Info.tv. i ustawą V z 2013 r. o kodeksie cywilnym lub może skontaktować się z Krajowym Organem Ochrony Danych i Wolności Informacji (1055 Budapeszt, Falk Miksa utca 9-11.; www.naih.hu).

Oryginalny dokument jest w języku węgierskim, we wszystkich przypadkach obowiązuje oryginalna wersja węgierska.
Pobierz/wydrukuj oryginalny dokument w języku węgierskim: TUTAJ

POLCZ FOOD Kft.