Podmienky nákupu

Všeobecné obchodné podmienky a podmienky používania

Tento dokument sa nebude archivovať, bude uzavretý len v elektronickej forme, nebude predstavovať písomnú zmluvu

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu

Webový obchod, ktorý je k dispozícii na adrese https://polczfood.com/, je prevádzkovaný spoločnosťou

Spoločnosť s ručením obmedzeným POLCZ FOOD

Skrátený názov: POLCZ FOOD s.r.o.

Registračné číslo spoločnosti: 10-09-038879 - Súdny tribunál v Eger

Daňové číslo: 26186304-2-10

Sídlo: 3000 Hatvan, Maďarsko, hrsz. 759/9.

Poštová adresa: Maďarsko, 3000 Hatvan, hrsz. 759/9.

Telefón: +36 30 655 9795 (v angličtine)

E-mailová adresa: support@polczfood.sk telefónne číslo: +421233331097

Webová stránka: https: //polczfood.com/

(odteraz len "poskytovateľ služieb").

Číslo licencie ako prípravovňa a licenčný orgán:

HU 1602 - Úrad vlády okresu Heves, oddelenie poľnohospodárstva, oddelenie bezpečnosti potravinového dodávateľského reťazca a zdravia zvierat.

 

Registračné číslo komory:

BU26186304 - Obchodná a priemyselná komora okresu Heves

 1. Zákaznícka služba

Používatelia môžu kontaktovať zákaznícku službu poskytovateľa služieb prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

 • Telefonicky (v angličtine)

Telefónne číslo: +36 30 655 9795 - hovor nie je spoplatnený!

K dispozícii od pondelka do piatku od 8.00 do 16.00.

 • Cez e-mail

E-mailová adresa: support@polczfood.sk telefónne číslo: +421233331097

Poskytovateľ služieb odpovie na e-maily do 2 pracovných dní od ich prijatia.

 

 

 

 1. Doložka maďarského práva

 

 • Poskytovateľ služieb, ktorý prevádzkuje webovú stránku dostupnú na vyššie uvedenej internetovej adrese (ďalej len "webová stránka"), poskytuje svoje služby z Maďarska. Na poskytovanie služieb, poskytovateľa služieb a používateľov v rámci tejto zmluvy sa vzťahuje maďarské a európske právo, najmä pokiaľ ide o

- NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o boji proti neoprávneným územným obmedzeniam obsahu a iným formám diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, bydliska alebo sídla kupujúceho na vnútornom trhu a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernice 2009/22/ES,

- Zákon V. z roku 2013 o Občianskom zákonníku (ďalej len "Občiansky zákonník"),

- Zákon CLXIV. z roku 2005 o obchode,

- Zákon CLV. z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa,

- Vládne nariadenie 45/2014 (26.II.) o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi,

- Vládne nariadenie č. 373/2021 (VI. 30.) o podrobných pravidlách pre zmluvy medzi spotrebiteľmi a podnikmi o predaji tovaru, dodávaní digitálneho obsahu a poskytovaní digitálnych služieb,

- Zákon CVIII. z roku 2001 o niektorých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti,

- 19/2014 (IV. 29.) Vyhláška NGM o procesných pravidlách vybavovania nárokov a záručných nárokov na tovar predaný na základe zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikom,

- Zákon XLVII. z roku 2008 o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom a

- Zákon XLVIII. z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach činností hospodárskej reklamy.

 • Dátumy a časové intervaly uvedené v týchto všeobecných zmluvných podmienkach a podmienkach používania (ďalej len "zmluvné podmienky" alebo "VOP") sa chápu v stredoeurópskom čase.
 • Pracovné dni, štátne sviatky a dni pracovného pokoja uvedené v týchto podmienkach sú maďarské pracovné dni, štátne sviatky a dni pracovného pokoja.
 • Jazykom, v ktorom sa uzatvára zmluva, je jazyk, ktorý si užívateľ zvolí v rozhraní webovej stránky. Tieto obchodné podmienky a informácie na webovej stránke sú v maďarskom, nemeckom, anglickom, poľskom a slovenskom jazyku a užívateľovi sú k dispozícii v jazyku, ktorý si zvolil. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí vo výklade z dôvodu jazykových rozdielov sú rozhodujúce texty v maďarskom jazyku.

 

 1. Rozsah pôsobnosti a predmety všeobecných zmluvných podmienok a podmienok používania

 

 • Tieto podmienky sa vzťahujú na služby dostupné na webovej stránke, používanie webovej stránky, nákup produktov v internetovom obchode na webovej stránke.
 • Zmluvné strany:
 • Poskytovateľ služieb uvedený vyššie ako prevádzkovateľ stránky a predajca produktov.
 • Užívateľ ako zákazník, ktorý si objednáva produkty z internetového obchodu, a ako osoba, ktorá navštevuje webové stránky. Užívateľom môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo podnikateľský subjekt bez právnej subjektivity vrátane zahraničných subjektov s právnou subjektivitou za predpokladu, že akceptuje a súhlasí s podmienkami stanovenými v tomto dokumente. Zmluvu, ktorá má byť uzavretá podľa týchto podmienok, môže uzavrieť aj osoba, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony alebo má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 • Podmienky sú účinné od dátumu umiestnenia na webovej stránke a platia na dobu neurčitú.

 

 1. Všeobecné informácie o zmluvách uzatvorených na diaľku elektronickými prostriedkami

 

 • Užívateľ sa môže pred zadaním objednávky oboznámiť so základnými vlastnosťami výrobkov, ktoré sú k dispozícii na objednanie v internetovom obchode, na stránkach opisujúcich vlastnosti výrobkov v internetovom obchode.
 • Poskytovateľ služieb predáva v internetovom obchode iba produkty, nie je možné objednať si služby.
 • Jazykom, v ktorom sa uzatvára zmluva, je jazyk, ktorý si užívateľ zvolí v rozhraní webovej stránky. Tieto obchodné podmienky a informácie na webovej stránke sú v maďarskom, nemeckom, anglickom, poľskom a slovenskom jazyku a užívateľovi sú k dispozícii v jazyku, ktorý si zvolil. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí vo výklade z dôvodu jazykových rozdielov sú rozhodujúce texty v maďarskom jazyku.
 • Objednávky zadané na webovej stránke predstavujú vyhlásenie práv vo forme konkludentného konania a znamenajú platbu zo strany užívateľa.
 • Poskytovateľ služieb bezodkladne potvrdí prijatie objednávky elektronickými prostriedkami. Ak užívateľ nedostane potvrdenie do 48 hodín, je oslobodený od povinnosti predložiť ponuku.
 • Uzavretá zmluva nepredstavuje písomnú zmluvu, bude uložená u poskytovateľa služieb a neskôr nebude prístupná v písomnej forme.
 • Poskytovateľ služieb sa neprihlásil ku kódexu správania, a preto ho nemá.

 

 • Užívateľ bude informovaný o aktuálnych poplatkoch za prepravu a možných obmedzeniach prepravy, ako aj o možných spôsoboch platby počas objednávania pred odoslaním objednávky.
 • Užívateľ dostane zmluvné podmienky a dokumenty potrebné pre právne informácie ako prílohu k potvrdeniu svojej objednávky e-mailom s aktuálnym obsahom v čase prijatia objednávky. Okrem toho si Užívateľ môže zmluvné podmienky a dokumenty potrebné na právne informácie stiahnuť a/alebo vytlačiť v uložiteľnom formáte pomocou odkazu pod názvom dokumentov - "(Stiahnuť/tlačiť dokument: TU)" - a budú vždy k dispozícii na webovej stránke v aktuálnom znení.

 

 

 

 1. Registrácia

 

 • Registrácia je bezplatná.

 

 • Na zadanie objednávky nie je potrebná registrácia.

 

 • Registráciu môžete dokončiť kliknutím na tlačidlo označené ako "PRIHLÁSENIE", potom na "REGISTRÁCIA", po vyplnení registračného formulára, prijatí týchto podmienok a zaškrtnutí vyhlásenia o ochrane osobných údajov a nakoniec na "REGISTRÁCIA". Registrácia je možná aj počas procesu objednávania zaškrtnutím políčka pred výpisom "Vytvoriť užívateľský účet".

 

 • Na platnú registráciu musí užívateľ uviesť skutočné údaje a kontaktné údaje. Ak sa zistí, že registrácia bola vykonaná s nepravdivými údajmi, poskytovateľ služieb má právo vymazať profil vytvorený pri registrácii. V takom prípade Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť za žiadne následky.
 • Poskytovateľ služieb môže zrušiť platnú registráciu bez toho, aby niesol zodpovednosť za následky, ak zrušený užívateľ používal webové stránky v zlej viere alebo inak porušil tieto podmienky.
 • Zrušenie registrácie zo strany poskytovateľa služieb z vyššie uvedených dôvodov nemá vplyv na objednávky, ktoré už obe strany splnili. V prípade zrušenia registrácie z rovnakého dôvodu, ak poskytovateľ služieb ešte nezačal s plnením, môže jednostranne rozhodnúť, či plnenie vykoná, ak tomu nebráni dôvod zrušenia. Ak sa objednávka z vyššie uvedených dôvodov nesplní a používateľ už zaplatil, poskytovateľ služieb vráti užívateľovi zaplatenú sumu. Ak správanie užívateľa, ktoré je dôvodom na zrušenie objednávky, spôsobilo Poskytovateľovi služieb škodu, je Poskytovateľ služieb oprávnený zadržať výšku škody zo sumy vrátenia peňazí.
 • Užívateľ môže kedykoľvek požiadať o zrušenie svojej registrácie zaslaním e-mailovej správy poskytovateľovi služieb, ktorú poskytovateľ služieb vykoná bezodkladne, najneskôr však do 10 dní.
 • Zrušenie registrácie môže byť požadované na základe akejkoľvek žiadosti používateľa týkajúcej sa spracovania osobných údajov, ktorá vedie k vymazaniu osobných údajov spracúvaných na účely registrácie alebo k zákazu ich používania na takéto účely. Viac informácií o nich nájdete v Oznámení o spracovaní údajov.
 • Zrušenie registrácie na žiadosť užívateľa, ako je uvedené vyššie, nemá vplyv na realizáciu objednávok produktov, ktoré užívateľ predtým platne zadal.
 • Užívateľ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti údajov (najmä hesla), ktoré mu umožňujú prístup k účtu užívateľa. Ak sa užívateľ dozvie, že k jeho heslu, ktoré poskytol pri registrácii, získala prístup neoprávnená tretia strana, je povinný bezodkladne zmeniť svoje heslo, a ak existuje podozrenie, že tretia strana akýmkoľvek spôsobom zneužíva heslo, je povinný to zároveň oznámiť Poskytovateľovi služieb.

Užívateľ sa zaväzuje aktualizovať osobné údaje poskytnuté počas registrácie podľa potreby, aby boli aktuálne, úplné a presné.

Ak užívateľ zabudne svoje heslo, môže si nastaviť nové heslo tak, že o tom informuje poskytovateľa služieb.

 

 1. Stanovenie kúpnej ceny

 

 • Informácie o aktuálnych cenách výrobkov môže používateľ nájsť na stránkach s popisom výrobkov v internetovom obchode.

 

 • Nákupné ceny uvedené pri výrobkoch sú hrubé spotrebiteľské ceny, takže pri každom výrobku je uvedená celková nákupná cena plus daň.

 

 • Kúpna cena je vždy vyjadrená v eurách (EUR).

 

 • Ceny nezahŕňajú náklady na doručenie.
 • Poskytovateľ služieb si neúčtuje žiadne náklady na balenie.
 • Potvrdenie objednávky bude vždy obsahovať celú sumu skutočne splatnej hrubej spotrebiteľskej ceny - alebo zaplatenej vopred v prípade platby vopred - a všetky ostatné poplatky.
 • Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo meniť ceny produktov zobrazených na webových stránkach internetového obchodu. Zmeny cien nemajú vplyv na ceny už objednaných výrobkov, ktoré poskytovateľ služieb potvrdil e-mailom potvrdzujúcim prijatie objednávky.

 

 • Ak je na webovej stránke zobrazená nesprávna cena (napr. cena "0" alebo "1" EUR, alebo cena daného produktu, ktorá sa rádovo líši od cenovej kategórie, ktorá je každému zrejmá, napr. cena 10 EUR namiesto 100 EUR), poskytovateľ služieb nie je povinný produkt predať za nesprávnu cenu a v takom prípade sa zmluva na produkt s nesprávnou cenou neuzatvára. Poskytovateľ služieb môže ponúknuť predaj výrobku za správnu cenu, s vedomím čoho si užívateľ, ktorého sa transakcia týka, môže objednať výrobok za správnu cenu zadaním novej objednávky. Objednávka podaná užívateľom elektronicky sa považuje za ponuku na kúpu, ktorú Poskytovateľ služieb ešte nie je povinný splniť. Prvé automaticky zaslané potvrdenie len potvrdzuje skutočnosť prijatia objednávky. Prijatie objednávky je vždy potvrdené v druhom potvrdení, ktoré sa automaticky nezasiela, a zmluva je uzavretá. V prípade nesprávneho uvedenia ceny sa zasiela druhé potvrdenie a pred prijatím objednávky sa dohodne správna cena.
 1. Ako a kedy zadať objednávku, uzavrieť zmluvu

 

 • Výber produktu
 • Užívatelia sa môžu dozvedieť základné charakteristiky výrobkov na stránkach s informáciami o výrobku v internetovom obchode.
 • Kliknutím na tlačidlo "PRIDAŤ DO KOŠÍKA" na stránke s údajmi o výrobku, ktorý chcete objednať, môžete výrobok pridať do virtuálneho nákupného košíka.
 • Ak si užívateľ želá objednať viac ako jeden výrobok, môže do nákupného košíka pridať viac výrobkov, ako je opísané vyššie.
 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa výrobku pred zadaním objednávky, je vám k dispozícii zákaznícky servis poskytovateľa služieb (kontaktné údaje: vyššie v časti "Zákaznícky servis").
 • Podanie a potvrdenie objednávky, uzavretie zmluvy
 • Užívateľ môže svoju objednávku uskutočniť online v internetovom obchode takto.
 • Po výbere produktov a ich pridaní do nákupného košíka si užívateľ môže prezrieť obsah košíka kliknutím na ikonu nákupnej tašky v záhlaví webovej stránky. Nad ikonou sa zobrazuje aj počet položiek, ktoré si chcete objednať, a celková nákupná cena.
 • Na stránke zobrazujúcej obsah nákupného košíka má užívateľ možnosť zmeniť počet položiek prepísaním počtu položiek v košíku alebo kliknutím na ikonu so znakom "X", čím sa položka z košíka odstráni.

Na zabezpečenie bezpečného doručenia je možné objednať sklenené výrobky len v počte kusov uvedenom na webovej stránke. Počet požadovaných kusov bude uvedený v texte pod nadpisom "KOŠÍK" v závislosti od počtu kusov v košíku.

 • Ak má užívateľ kupón, ktorý ho oprávňuje na zľavu, môže si zľavu uplatniť zadaním príslušného kódu do poľa označeného "Kód kupónu" a kliknutím na tlačidlo "UPLATNIŤ KUPÓN".
 • Potom po kliknutí na tlačidlo "DO KASY" budete vyzvaní na zadanie kontaktných a fakturačných údajov. Objednávku môžete uskutočniť ako spoločnosť kliknutím na zaškrtávacie políčko vedľa položky "Prosím, faktúru vystavte na názov spoločnosti".

VAROVANIE! Ak nakupujete ako zdaniteľná osoba s daňovým číslom (napr. podnikateľský subjekt, živnostník, poľnohospodár atď.), musíte uviesť názov(-y) spoločnosti, daňové číslo a fakturačnú adresu. Osoba konajúca v mene zdaniteľnej osoby, ktorá uskutočňuje nákup, je zodpovedná za správnosť informácií a za poskytnutie správnych údajov.

 • Kliknutím na tlačidlo "Vytvoriť účet?" si môžete vytvoriť užívateľský účet súčasne s objednávkou. V tomto prípade budete musieť zadať aj užívateľské meno a heslo.
 • Po kliknutí na tlačidlo s označením "ĎALEJ" máte možnosť napísať komentár k objednávke alebo doručeniu, a ak sa doručovacie údaje líšia od fakturačných údajov, môžete zaškrtnutím políčka vedľa položky "ODOSLAŤ NA INÚ ADRESU?" zadať doručovacie údaje odlišné od fakturačných údajov.
 • Po kliknutí na tlačidlo "ĎALŠIE" musíte v položke "Spôsob platby" vybrať spôsob platby. Ak má užívateľ kupón oprávňujúci ho na zľavu, ktorú predtým neuplatnil, môže si zľavu uplatniť zadaním príslušného kódu do poľa označeného "Kód kupónu" po kliknutí na tlačidlo označené "Kliknite sem pre zadanie kódu" a následným kliknutím na tlačidlo označené "UPLATNIŤ KUPÓN".
 • V položke "OBSAH OBJEDNÁVKY" sa zobrazia celkové údaje o objednávke, celková spotrebiteľská cena celej objednávky a hrubá suma všetkých splatných poplatkov za doručenie alebo iných poplatkov, t. j. celkové poplatky, ktoré má užívateľ zaplatiť.
 • Nástroje poskytnuté na identifikáciu a opravu chýb pri zadávaní údajov pred odoslaním zmluvného vyhlásenia:
 • Ak zadáte neúplné alebo zjavne nesprávne údaje, počas procesu objednávky sa zobrazí varovná správa.
 • Registrovaný užívateľ môže svoje osobné údaje upraviť počas procesu objednávania objednávky. Svoje registračné údaje môžete upraviť na stránke svojho osobného profilu po prihlásení na webovú stránku.
 • Obsah nákupného košíka, údaje o objednávke a parametre je možné kedykoľvek až do odoslania objednávky skontrolovať, zmeniť alebo dokonca vymazať, a to tak, že sa vrátite na stránky zobrazené v procese objednávky, ako je opísané vyššie, a upravíte alebo opätovne zadáte údaje, ako je opísané v predchádzajúcich bodoch tejto časti VOP. Návrat späť je možný kliknutím na tlačidlo späť v prehliadači alebo kliknutím na jednotlivé fázy objednávky uvedené vo vývojovom diagrame v hornej časti stránok internetového obchodu zobrazujúcich jednotlivé kroky objednávky.
 • Po kontrole vyššie uvedených údajov objednávky a oprave prípadných chýb v zadávaní údajov môže užívateľ platne odoslať svoju objednávku zaškrtnutím políčka "Súhlasím s týmito VOP" a kliknutím na tlačidlo "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU" alebo "PLATBA BARIONOM" v závislosti od zvoleného spôsobu platby.
 • Podaním objednávky užívateľ berie na vedomie, že jeho objednávka podlieha platbe.
 • Poskytovateľ služieb okamžite potvrdí objednávku užívateľovi automatickým e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú užívateľ uviedol počas procesu online objednávky. Potvrdenie bude obsahovať celkovú sumu, ktorú má užívateľ zaplatiť za výrobok alebo ktorú zaplatil v prípade online platby. Ak toto potvrdenie nebude doručené do 48 hodín od odoslania objednávky užívateľa, užívateľ bude zbavený povinnosti predložiť ponuku. Potvrdenie sa považuje za doručené užívateľovi, keď je mu sprístupnené (t. j. keď ho dostane do svojho e-mailového konta). Tu napísané potvrdenie objednávky nepredstavuje zmluvu o kúpe výrobku a toto potvrdenie nepredstavuje prijatie objednávky Dodávateľom.
 • Objednávky sa spracúvajú každý pracovný deň od pondelka do piatku od 8.00 do 16.00 stredoeurópskeho času. Ak je objednávka prijatá počas tohto obdobia, bude spracovaná do 24 hodín od jej prijatia. Ak je objednávka doručená poskytovateľovi služieb mimo uvedeného časového intervalu, považuje sa za doručenú poskytovateľovi služieb na začiatku prvého obdobia spracovania nasledujúceho po dátume doručenia - v prípade online platby na začiatku prvého obdobia spracovania nasledujúceho po dátume prijatia potvrdenia transakcie poskytovateľom služieb - a bude spracovaná do 24 hodín od tohto dátumu.
 • Po začatí spracovania objednávky bude poskytovateľ služieb informovať užívateľa o prijatí objednávky e-mailom, ak je objednávka prijatá. Zmluva o kúpe výrobku je uzavretá okamihom, keď užívateľ dostane od poskytovateľa služieb e-mailovú správu o tejto skutočnosti.
 • Poskytovateľ služieb upozorňuje užívateľa, aby skontroloval obsah potvrdenia o prijatí objednávky. Ak sa obsah niektorého z potvrdení líši od obsahu objednávky a užívateľ, ktorý objednávku zadal, nevznesie námietku proti rozporu do 24 hodín od prijatia potvrdenia, alebo ak užívateľ vykoná platbu po prijatí potvrdenia, zmluva sa riadi obsahom potvrdenia (okrem ustanovení o nesprávnom uvedení ceny). Po oznámení potvrdenia s odlišným obsahom Poskytovateľovi služieb Poskytovateľ služieb toto oznámenie preskúma a v odôvodnených prípadoch objednávku opraví.
 • Ak užívateľ požiada o vymazanie svojich údajov potrebných na splnenie objednávky pred jej splnením alebo namieta proti ich použitiu na takéto účely, poskytovateľ služieb ho informuje o jeho úmysle odstúpiť od objednávky.

 

 1. Následná oprava objednávky

 

 • Ak chce užívateľ zmeniť už zadanú objednávku alebo ak uviedol nesprávne údaje, musí to čo najskôr oznámiť kontaktným údajom zákazníckeho servisu. Je dôležité, aby tak urobil bezodkladne, aby poskytovateľ služieb mohol objednávku opraviť ešte pred jej vykonaním.
 • V prípade opravy objednávky zašle poskytovateľ služieb nové potvrdenie objednávky so zmeneným obsahom, podľa ktorého bude kúpna zmluva uzatvorená v súlade so zmenou alebo v prípade predtým prijatej nesprávnej objednávky bude kúpna zmluva zmenená.
 • V prípade následnej opravy môže poskytovateľ služieb zrušiť aj nesprávne zadanú objednávku užívateľa a požiadať o novú objednávku. Táto skutočnosť sa dohodne osobitne s príslušným užívateľom.

 

 1. Platobné podmienky

 

 • Možné spôsoby platby:
  • Online platba kreditnou kartou (Barion) alebo platba vopred pomocou peňaženky Barion:

Preddavková platba v procese odosielania objednávky prostredníctvom online platobnej služby, ktorú si užívateľ zvolil.

V závislosti od voľby užívateľa poskytuje službu online platby kreditnou kartou spoločnosť Barion Payment Zrt. (Maďarsko, 1117 Budapešť, Irinyi József utca 4-20. 2. poschodie). Pri využívaní služby môže užívateľ platiť kreditnou kartou alebo peňaženkou Barion.

Pri platbe kreditnou kartou poskytne užívateľ údaje o kreditnej karte použité na platbu priamo a výlučne spoločnosti Barion, pretože proces platby bude presmerovaný na stránku spoločnosti Barion. Spoločnosť Barion neposkytuje údaje o kreditnej karte ani iné platobné údaje poskytovateľovi služieb.

Bezpečnosť údajov je založená na oddelení údajov. Poskytovateľ služieb dostáva informácie o objednávke od užívateľa a poskytovateľ platobných služieb dostáva iba údaje o kreditnej karte potrebné na platobnú transakciu na platobnej stránke so 128-bitovým šifrovaním SSL. Na platbu kreditnou kartou musí softvér vášho internetového prehliadača podporovať šifrovanie SSL. SSL je skratka pre Secure Sockets Layer (vrstvu zabezpečených soketov), akceptovanú metódu šifrovania. Program internetového prehliadača používaný užívateľom používa protokol SSL na šifrovanie údajov kreditnej karty pred ich odoslaním, takže sú zašifrované skôr, ako sa dostanú k poskytovateľovi platobných služieb, a nemôžu ich prečítať neoprávnené osoby.

Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt. je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska, číslo licencie: H-EN-I-1064/2013.

Ďalšie podmienky online platby sú uvedené v podmienkach poskytovateľa platobných služieb, s ktorými sa užívateľ môže oboznámiť pred platbou na rozhraní poskytovateľa platobných služieb, na ktoré bude presmerovaný počas procesu objednávky.

 • Online platba kreditnou kartou (Stripe):

 

Preddavková platba v procese odosielania objednávky prostredníctvom online platobnej služby, ktorú si užívateľ zvolil.

Službu online platieb kreditnou kartou poskytuje spoločnosť Stripe Payments Europe Ltd (C/O A&L Goodbody, IFSC, North Wall Quay, Dublin 1, Írsko), a to na základe rozhodnutia používateľa. Pri používaní služby môže Používateľ platiť kreditnou kartou.

Pri platbe kreditnou kartou poskytuje užívateľ údaje o kreditnej karte použité na platbu priamo a výlučne spoločnosti Stripe, keďže platba je počas procesu platby presmerovaná na stránku spoločnosti Stripe. Spoločnosť Stripe neposkytuje údaje o kreditnej karte poskytovateľovi služieb.

Bezpečnosť údajov je založená na oddelení údajov. Poskytovateľ služieb dostáva informácie o objednávke od užívateľa a poskytovateľ platobných služieb dostáva iba údaje o kreditnej karte potrebné na platobnú transakciu na platobnej stránke so 128-bitovým šifrovaním SSL. Na platbu kreditnou kartou musí softvér vášho internetového prehliadača podporovať šifrovanie SSL. SSL je skratka pre Secure Sockets Layer (vrstvu zabezpečených soketov), akceptovanú metódu šifrovania. Program internetového prehliadača používaný užívateľom používa protokol SSL na šifrovanie údajov kreditnej karty pred ich odoslaním, takže sú zašifrované skôr, ako sa dostanú k poskytovateľovi platobných služieb, a nemôžu ich prečítať neoprávnené osoby.

Ďalšie podmienky online platby sú uvedené v podmienkach poskytovateľa platobných služieb, s ktorými sa užívateľ môže oboznámiť pred platbou na rozhraní poskytovateľa platobných služieb, na ktoré bude presmerovaný počas procesu objednávky.

 • Dobierka:

V procese odosielania objednávky, platba na dobierku v prípade spôsobu doručenia zvoleného užívateľom. Užívateľ môže zaplatiť pracovníkovi kuriérskej služby v hotovosti alebo kreditnou kartou v čase doručenia.

Ďalšie podmienky platby v kuriérskej službe sú uvedené v obchodných podmienkach spoločnosti DPD Hungária Kft., ktoré užívateľ nájde na online rozhraní poskytovateľa služieb (podrobne uvedené nižšie).

 • Ak poskytovateľ služieb nemôže splniť už zaplatenú objednávku z dôvodu, ktorý je v jeho vlastnom záujme, vráti užívateľovi celú sumu, ktorú používateľ zaplatil v súvislosti s objednávkou, do 14 dní od vzniku prekážky.

 

 1. Termín dodania a dodacie podmienky

 

 • Dodanie a termín dodania

 

 • Objednaný produkt doručí poskytovateľ služieb na dodaciu adresu, ktorú užívateľ uviedol počas procesu objednávania, v lehote uvedenej v potvrdení o prijatí objednávky.
 • Ak je výrobok na sklade, bude doručený dopravcovi najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni prijatia objednávky, ktorý ho doručí najneskôr do 3 pracovných dní.
 • Ak tovar nie je v čase podania objednávky na sklade, poskytovateľ služieb oznámi užívateľovi predpokladaný čas dodania.
 • Ak poskytovateľ služieb nie je schopný splniť objednávku vo vyššie uvedenej lehote alebo nemôže získať výrobok, ktorý nie je na sklade, oznámi užívateľovi prekážku plnenia bezodkladne po jej vzniku a osobitne informuje užívateľa o predpokladaných okolnostiach plnenia alebo jeho neúspechu. V druhom prípade poskytovateľ služieb vráti sumu, ktorú používateľ zaplatil v súvislosti s objednávkou.
 • Doručenie domov
 • DPD Hungária Courier, spoločnosť s ručením obmedzeným poskytujúca služby doručovania balíkov

Skrátený názov: DPD Hungária Kft.

Registračné číslo spoločnosti: 01-09-888141

Daňové číslo: 13034283-2-41

Sídlo: Maďarsko, 1134 Budapešť, Váci út 33. 2. poschodie budovy.

Poštová adresa: Maďarsko, 1134 Budapest, Váci út 33. A épület 2. em.

Telefón: +36 1 501 6200

E-mail: dpd@dpd.hu

Webová stránka: https: //www.dpd.com/hu/

Dopravca doručí objednaný výrobok užívateľovi do 3 pracovných dní od dátumu odoslania. Ďalšie informácie o doručovaní sú uvedené v dokumente "Všeobecné obchodné podmienky", ktorý je k dispozícii na webovej stránke spoločnosti DPD Hungária Kft.(https://www.dpd.com/hu/hu/aszf/).

 • Poplatok za doručenie
 • Hrubá výška poplatku za doručenie, ktorý má užívateľ zaplatiť, bude užívateľovi známa počas procesu odosielania objednávky.
 • Prijatie výrobku
 • Na základe zmluvy uzavretej na základe objednávky užívateľa je užívateľ povinný zaplatiť cenu výrobku(-ov), poplatky za doručenie a akékoľvek iné náklady súvisiace s realizáciou objednávky, ktoré mu mohli byť oznámené pred zadaním alebo dokončením objednávky, a prevziať výrobok. Ak užívateľ bez ospravedlnenia neprevezme výrobok(-y), poruší tým zmluvu. Škodu spôsobenú porušením zmluvy si môže nárokovať poskytovateľ služieb.

Ak Užívateľ bezdôvodne neprevezme objednaný tovar v čase doručenia, vrátane prípadov, keď Užívateľ nie je zastihnuteľný napriek opakovaným pokusom o doručenie tovaru Dopravcom, a doručenie sa nepodarí, Poskytovateľ služieb je oprávnený predať objednaný tovar tretej osobe. V takomto prípade, ak je tovar vrátený Poskytovateľovi služieb a Užívateľ zaplatil kúpnu cenu objednaného tovaru vopred, Poskytovateľ služieb vráti kúpnu cenu po odpočítaní transakčných nákladov a nákladov na spätné doručenie. Náklady na doručenie a akékoľvek iné náklady nie sú zahrnuté v kúpnej cene a v takom prípade sa nevracajú. Náklady na vrátenie výrobku poskytovateľovi služieb bez toho, aby bol výrobok bezdôvodne prevzatý, sa považujú za ďalšiu stratu a poskytovateľ služieb ich odpočíta od sumy, ktorá sa má vrátiť. V prípade, že užívateľ nezaplatil cenu výrobku vopred a bezdôvodne si výrobok neprevzal, ako je uvedené vyššie, môže poskytovateľ služieb požadovať náklady na doručenie a vrátenie výrobku, ako aj akékoľvek iné náklady vzniknuté v súvislosti s poskytovaním služby, ako je uvedené vyššie, ako náhradu škody spôsobenej porušením zmluvy.

 • Užívateľ je povinný skontrolovať množstvo, neporušenosť a existenciu potrebných dokladov (faktúry) objednaného výrobku (výrobkov) v mieste a čase dodania, v čase prevzatia a v tomto čase nahlásiť dopravcovi akékoľvek poškodenie, nedostatok alebo iné nezrovnalosti. Ak Užívateľ zistí poškodenie alebo nezrovnalosti na dodanom tovare v čase dodania, Dopravca na žiadosť Užívateľa podrobne odovzdá tovar a na mieste spíše záznam o poškodení alebo nezrovnalostiach. Za prípadné poškodenie Výrobku počas prepravy zodpovedá v prvom rade Dopravca, avšak riziko v tomto smere nesie voči Užívateľovi Poskytovateľ služieb, a to až do okamihu doručenia výrobku Užívateľovi. Nevykonanie kontroly zo strany Užívateľa v čase prevzatia však nemá vplyv na práva Užívateľa na záruku ani na jeho právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu, ktoré môže uplatniť rovnakým spôsobom, ako je uvedené v tomto bode.
 1. Chybné plnenie, záruka, záruka, právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu

 

 • Nesprávny výkon
 • Má sa za to, že poskytovateľ služieb vykonal službu chybne, ak výrobok v čase plnenia nespĺňa požiadavky na kvalitu stanovené v zmluve alebo v zákone.
 • Poskytovateľ služieb sa nepovažuje za poskytovateľa služieb, ktorý plnil chybne, ak užívateľ o chybe vedel v čase uzavretia zmluvy alebo o nej v čase uzavretia zmluvy vedieť mal.
 • V prípade kúpy užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, sa predpokladá, že vada, ktorú užívateľ zistil v priebehu jedného roka od plnenia, bola prítomná už v čase plnenia, pokiaľ tento predpoklad nie je nezlučiteľný s povahou tovaru alebo povahou vady. V praxi to znamená, že dôkazné bremeno v prípade vady zistenej v priebehu jedného roka nesie poskytovateľ služieb.
 • Záruka na príslušenstvo
 • V prípade chybného plnenia zo strany poskytovateľa služieb užívateľ môže uplatniť voči Poskytovateľovi služieb záručný nárok v súlade s pravidlami Občianskeho zákonníka a Nariadenia vlády 373/2021 (30.VI.).
 • Užívateľ môže podľa svojej voľby uplatniť tieto záručné nároky: opravu alebo výmenu, pokiaľ splnenie nároku zvoleného užívateľom nie je nemožné alebo by pre poskytovateľa služieb znamenalo neprimerané dodatočné náklady v porovnaní so splnením jeho iného nároku. V prípade užívateľa, ktorý je spotrebiteľom, poskytovateľ služieb pri určovaní, či existujú neprimerané dodatočné náklady, zohľadní všetky okolnosti vrátane hodnoty služby v bezchybnom stave a závažnosti porušenia zmluvy. Ak sa poskytovateľ služieb nezaviazal k oprave alebo výmene veci alebo ak túto povinnosť nemôže splniť v primeranej lehote s prihliadnutím na vlastnosti veci a jej zamýšľané použitie, ktoré možno od užívateľa rozumne očakávať, bez toho, aby boli dotknuté záujmy užívateľa, alebo ak záujem užívateľa o opravu alebo výmenu zanikol, poskytovateľ služieb
 • užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, môže požadovať primerané zníženie odmeny alebo odstúpiť od zmluvy, ale nesmie odstrániť závadu sám alebo ju nechať odstrániť inou stranou na náklady poskytovateľa služieb;
 • užívateľ, ktorý nie je spotrebiteľom, môže požiadať o primerané zníženie ceny alebo o odstránenie alebo opravu vady inou stranou na náklady poskytovateľa služieb, alebo môže odstúpiť od zmluvy.
 • V prípade nákupu užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, je užívateľ oprávnený požadovať aj primerané zníženie odplaty alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy v závislosti od závažnosti porušenia zmluvy, ak.

- poskytovateľ služieb nevykonal alebo odmietol vykonať opravu alebo výmenu, alebo vykonal opravu alebo výmenu, ale neuhradil alebo v plnej miere neuhradil náklady na vrátenie vymeneného tovaru;

- opakované neplnenie napriek snahe poskytovateľa služieb zabezpečiť súlad tovaru so zmluvou;

- vada je takej závažnosti, že odôvodňuje okamžité zníženie ceny alebo okamžité ukončenie kúpnej zmluvy, alebo

- poskytovateľ služieb sa nezaviazal dodať tovar v súlade so zmluvou alebo je z okolností zrejmé, že poskytovateľ služieb tovar v súlade so zmluvou v primeranej lehote alebo bez výraznej ujmy pre užívateľa nedodá.

 • V prípade nákupu užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, je zníženie protihodnoty primerané, ak sa výška zníženia rovná rozdielu medzi hodnotou tovaru, na ktorú má užívateľ nárok v prípade zmluvného plnenia, a hodnotou tovaru, ktorý užívateľ skutočne dostal.
 • V prípade nákupu užívateľa, ktorý je spotrebiteľom, môže užívateľ uplatniť svoje právo na ukončenie kúpnej zmluvy prostredníctvom právneho vyhlásenia adresovaného poskytovateľovi služieb, v ktorom vyjadrí svoje rozhodnutie ukončiť zmluvu.
 • V prípade kúpy uskutočnenej užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, ak sa vadné plnenie týka len určitej časti tovaru dodaného na základe kúpnej zmluvy a podmienky uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy sa vzťahujú na tento tovar, môže užívateľ odstúpiť od kúpnej zmluvy len vo vzťahu k vadnému tovaru, ale môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj vo vzťahu k ostatnému tovaru, ktorý s ním nadobudol, ak nemožno rozumne predpokladať, že si ponechá len tovar, ktorý je v súlade so zmluvou.
 • V prípade nákupu užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, ak chce užívateľ odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu chybného plnenia, dôkazné bremeno, že chyba je nepodstatná, nesie Poskytovateľ služieb.
 • V prípade nákupu užívateľa, ktorý je spotrebiteľom, je užívateľ oprávnený zadržať zvyšnú časť kúpnej ceny, a to vcelku alebo čiastočne, podľa závažnosti porušenia zmluvy, až do splnenia povinností Poskytovateľa služieb týkajúcich sa zmluvného súladu plnenia a chybného plnenia.
 • Užívateľ môže prejsť z jedného práva na záruku na iné, ale náklady na prechod znáša používateľ, pokiaľ to nebolo opodstatnené alebo pokiaľ poskytovateľ služieb neuviedol dôvod.
 • Užívateľ je povinný oznámiť chybu poskytovateľovi služieb bezodkladne po jej zistení. V prípade zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom sa chyba oznámená do dvoch mesiacov od zistenia chyby považuje za oznámenú bezodkladne. Oprávnená strana - užívateľ - zodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku oneskoreného oznámenia. Právo Užívateľa na uplatnenie nároku zo záruky za výhodnosť zaniká po uplynutí jedného roka od splnenia zmluvy. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je premlčaný na uplatnenie nároku zo záruky za príslušenstvo do dvoch rokov od plnenia zmluvy. Ak je predmetom zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom použitý tovar, právo spotrebiteľa uplatniť si nárok zo záruky za príslušenstvo zaniká po uplynutí jedného roka od splnenia zmluvy.
 • V prípade nákupu užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, nie je iná podmienka na uplatnenie nároku na záruku do jedného roka odo dňa plnenia, ako oznámenie vady, ak užívateľ preukáže, že výrobok alebo službu poskytol Poskytovateľ služieb. Po uplynutí jedného roka odo dňa plnenia je však Užívateľ povinný preukázať, že vada, ktorú zistil, existovala v čase plnenia.
 • Poskytovateľ služieb opraví alebo vymení tovar v primeranej lehote, pričom zohľadní vlastnosti tovaru a predpokladané používanie tovaru užívateľom. Primeraná lehota sa počíta odo dňa, keď užívateľ oznámi dodávateľovi závadu.
 • Užívateľ je povinný sprístupniť tovar poskytovateľovi služieb, aby mohol vykonať opravu alebo výmenu. Náklady na splnenie záručnej povinnosti znáša poskytovateľ služieb.
 • V prípade nákupu užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, zabezpečí poskytovateľ služieb vrátenie vymeneného tovaru na vlastné náklady.
 • Ak užívateľ odstúpi od kúpnej zmluvy v celom rozsahu alebo v súvislosti s časťou tovaru dodaného na základe kúpnej zmluvy, užívateľ vráti príslušný tovar poskytovateľovi služieb na jeho náklady a poskytovateľ služieb vráti užívateľovi kúpnu cenu zaplatenú za príslušný tovar, akonáhle užívateľ dostane tovar alebo potvrdenie o vrátení tovaru.
 • Záruka na výrobok
 • V prípade vady hnuteľnej veci (výrobku) môže užívateľ ako spotrebiteľ podľa vlastného uváženia uplatniť svoje právo na reklamáciu v rámci vyššie uvedenej záruky výmeny alebo záruky na výrobok.
 • V rámci reklamácie výrobku môže užívateľ požadovať iba opravu alebo výmenu chybného výrobku.
 • Výrobok je chybný, ak nespĺňa požiadavky na kvalitu platné v čase jeho uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti opísané výrobcom.
 • Užívateľ môže uplatniť nárok na záruku na výrobok do dvoch rokov odo dňa, keď bol výrobok výrobcom uvedený na trh. Po uplynutí tejto lehoty toto právo stráca.
 • Užívateľ môže uplatniť svoje právo na reklamáciu v rámci záruky na výrobok len voči výrobcovi alebo distribútorovi hnuteľnej veci. V prípade reklamácie záruky na výrobok musí užívateľ preukázať, že výrobok je chybný.
 • Výrobca alebo poskytovateľ služieb je zbavený svojej záručnej povinnosti na výrobok len vtedy, ak môže preukázať, že:
  - výrobok nebol vyrobený alebo uvedený do obehu v rámci jeho obchodnej činnosti, alebo
  - vada nebola zistiteľná podľa stavu vedy a techniky v čase, keď bol výrobok uvedený na trh, alebo
  - vada výrobku je spôsobená uplatnením zákona alebo povinnej normy stanovenej orgánom verejnej moci.

Výrobca alebo poskytovateľ služieb musí preukázať len jeden dôvod na oslobodenie.

 • Užívateľ nemôže súčasne uplatniť záručný nárok na príslušenstvo a záručný nárok na výrobok pre tú istú vadu. V prípade úspešnej reklamácie výrobku však môže užívateľ uplatniť nárok na výmenu výrobku alebo opraveného dielu u výrobcu.
 • Povinná záruka

Poskytovateľ služieb nedistribuuje žiadny výrobok, na ktorý sa vzťahuje zákonná povinná záruka, ani dobrovoľne neposkytuje žiadnu záruku.

 • Právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu
 • Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy
 1. a) v prípade zmluvy o predaji tovaru: uplynie 14 dní odo dňa prevzatia tovaru užívateľom alebo treťou stranou, ktorá nie je dopravcom a ktorú uviedol užívateľ;
 2. b) v prípade dodávky viacerých produktov: uplynie 14 dní odo dňa, keď užívateľ alebo tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú užívateľ označil, prevezme posledný produkt;
 3. (c) v prípade dodávky výrobku pozostávajúceho z viacerých dávok alebo kusov: poslednú dávku alebo kus prevezme užívateľ alebo tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú určí užívateľ;
 4. d) a v prípade písmen a), b) a c) môže užívateľ uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy počas obdobia odo dňa uzavretia zmluvy do dňa prevzatia výrobku.
 • Ak chce užívateľ uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí zaslať jasné vyhlásenie o svojom úmysle odstúpiť od zmluvy na jeden z kontaktných údajov poskytovateľa služieb. Odstúpenie od zmluvy môže byť vykonané akýmkoľvek spôsobom, a to ústne alebo písomne.

Užívateľ môže na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy použiť aj vzor vyhlásenia, ktorý si môže stiahnuť z nasledujúceho odkazu:

oznámenie o stiahnutí modelu

Alebo môžete skopírovať jeho obsah odtiaľto:

-

Vzor vyhlásenia o stiahnutí

(vyplňte a vráťte len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

Adresát: POLCZ FOOD Kft.
Poštová adresa. 759/9.
E-mail: support@polczfood.com

Ja, nižšie podpísaný/á .............................................................................., vyhlasujem, že uplatňujem svoje právo na odstúpenie od zmluvy o predaji tohto výrobku (týchto výrobkov):

Dátum prijatia výrobku:

Názov spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Podpis spotrebiteľa (len v prípade papierového vyhlásenia):

Dátum:

-

 • Užívateľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v rámci lehoty, ak zašle písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty alebo ak podá ústne oznámenie o odstúpení od zmluvy v posledný deň lehoty. Dôkazné bremeno o tom, že spotrebiteľ uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy spôsobom a v lehotách stanovených v tomto dokumente, znáša spotrebiteľ.
 • V prípade výrobkov s hygienickým obalom nemôže užívateľ uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy bez odôvodnenia po odstránení hygienického obalu. Otvorenie ďalšieho obalu mimo hygienického obalu nebráni uplatneniu práva na odstúpenie od zmluvy. V prípade výrobkov mimo hygienického obalu nebráni uplatneniu práva na odstúpenie od zmluvy použitie otvoreného obalu a použitie potrebné na zistenie povahy, vlastností a fungovania výrobku.
 • Za vybavenie vrátenia výrobku a náklady na vrátenie výrobku zodpovedá užívateľ. Vrátenie výrobku je možné vykonať aj osobne po predchádzajúcom dohovore so zákazníckym servisom.
 • Po prijatí odstúpenia od zmluvy a vrátení tovaru sa zúčtovanie vykoná najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia odstúpenia od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy poskytovateľ služieb uhradí užívateľovi kúpnu cenu výrobku, ktorého sa odstúpenie od zmluvy týka, a náklady na doručenie.
 • Užívateľ nemôže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy:

- v prípade tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný, ktorý bol vyrobený podľa pokynov alebo na výslovnú žiadosť užívateľa alebo ktorý je jasne personalizovaný pre užívateľa;

- v prípade tovaru v zapečatených obaloch, ktorý sa zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nemôže po otvorení po doručení vrátiť;

- tovar podliehajúci skaze alebo tovar, ktorý zostane v dobrom stave len krátky čas.

 • Právne účinky odstúpenia od zmluvy
 • Ak užívateľ odstúpi od zmluvy, poskytovateľ služieb mu bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia užívateľa o odstúpení od zmluvy, vráti všetky platby, ktoré užívateľ uhradil, vrátane nákladov na prepravu tovaru k užívateľovi (s výnimkou akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku toho, že si užívateľ zvolil iný spôsob dopravy, ako je najlacnejší obvyklý spôsob dopravy ponúkaný poskytovateľom služieb). Pri vrátení peňazí použije Poskytovateľ služieb rovnaký spôsob platby, aký použil pri pôvodnej transakcii, pokiaľ užívateľ výslovne nesúhlasí s použitím iného spôsobu platby a užívateľovi nevzniknú v dôsledku použitia tohto spôsobu vrátenia peňazí žiadne dodatočné náklady. V prípade zmluvy o predaji výrobku môže poskytovateľ služieb zadržať vrátenie peňazí, kým výrobok nebude vrátený alebo kým užívateľ nepredloží dôkaz o jeho vrátení, podľa toho, čo nastane skôr.
 • Ak si užívateľ objednal viacero produktov a poskytovateľ služieb mu ich zaslal súčasne alebo samostatne, ale za paušálny poplatok za doručenie, a užívateľ nevyužije svoje právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu pre každý z produktov, poplatok za doručenie sa vráti takto:

- ak sa náklady na doručenie všetkých výrobkov v konkrétnom prípade rovnajú nákladom na doručenie, ktoré by užívateľ zaplatil, ak by si objednal len výrobok(-y), ktorých sa odstúpenie od zmluvy týka, bude mu vrátená celá suma nákladov na doručenie;

- ak by náklady na dodanie boli nižšie len v prípade, že by bol(-i) objednaný(-é) výrobok(-y), ktorého(-ých) sa zrušenie týka, užívateľovi sa vráti len táto nižšia suma ako náhrada nákladov na dodanie.

 • Užívateľ je povinný vrátiť alebo odovzdať výrobok poskytovateľovi služieb bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od doručenia oznámenia užívateľa o odstúpení od zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú, ak je výrobok odoslaný pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie výrobku znáša užívateľ.
 • Užívateľ môže niesť zodpovednosť za znehodnotenie výrobku len vtedy, ak je spôsobené používaním nad rámec používania potrebného na zistenie povahy, vlastností a fungovania výrobku. Toto ustanovenie sa vzťahuje len na iné výrobky ako na výrobky v hygienických obaloch.
 1. Pravidlá fóra a zásady moderovania
 • Užívateľ môže produkt na webovej stránke ohodnotiť textovým komentárom a označením počtu hviezdičiek.

Komentáre môže písať ktokoľvek, ale poskytovateľ služieb nezodpovedá za obsah zverejnených komentárov a príspevkov, ktoré sú urážlivé pre ostatných spôsobom, ktorý poskytovateľ služieb nepozná. Poskytovateľ služby nezodpovedá za škody spôsobené deštruktívnymi programami alebo aplikáciami, ako sú vírusy, červy, makrá alebo iné programy alebo aplikácie, ktoré nie sú uvedené vyššie a ktoré môžu byť súčasťou príspevkov, hoci poskytovateľ služby vynaloží všetko úsilie, aby sa takýmto programom alebo aplikáciám vyhol alebo ich odfiltroval.

Komentáre pred ich zverejnením moderuje poskytovateľ služieb.

 • Všeobecné ustanovenia, ochrana údajov

Príspevky užívateľa môžu po ich zverejnení vidieť ostatní užívatelia takým spôsobom, že je možné identifikovať meno užívateľa, údaje, ktoré uviedol vo svojom príspevku, a tým aj jeho totožnosť. Je to však na vlastnú zodpovednosť užívateľa a poskytovateľ služieb nemôže niesť zodpovednosť za prípadné následky.

Svoje komentáre nesmiete zverejňovať v mene žiadnej inej osoby alebo subjektu a nesmú byť nezákonné, diskriminačné, rasistické, nenávistné, škodlivé, obscénne, náboženskej alebo politickej povahy, zasahujúce do súkromia iných osôb, urážlivé alebo škodlivé pre maloletých, ktorí ich môžu čítať. Nesmú tiež obsahovať obsah chránený zákonom alebo zmluvou, obsah, ktorý porušuje priemyselné tajomstvo alebo duševné vlastníctvo, obsah, ktorý šíri počítačové vírusy, alebo obsah, ktorý môže akýmkoľvek spôsobom porušovať práva alebo záujmy poskytovateľa služieb alebo tretích strán.

Užívateľ nie je oprávnený vykonávať alebo propagovať akúkoľvek činnosť zameranú na predaj nehnuteľností, hnuteľného majetku alebo služieb alebo umiestňovanie reklamy prostredníctvom svojich príspevkov alebo netextového obsahu, ktorý nahral do svojich príspevkov.

Príspevky užívateľa môžu obsahovať iný obsah ako text (obrázky, videá, zvuky atď.) a takýto obsah môže obsahovať aj iný obsah zdieľaný užívateľom. V prípade obrázkov alebo pohyblivých obrázkov nesmie ísť o podobizeň inej osoby a bez ohľadu na typ obsahu nesmie byť obsah akýmkoľvek spôsobom nezákonný, diskriminačný, rasistický, nenávistný, škodlivý, obscénny alebo súvisiaci s náboženskými alebo politickými názormi, nesmie narúšať súkromie inej osoby, poškodzovať alebo ohrozovať maloletých. Nesmie obsahovať obsah chránený zákonom alebo zmluvou, obsah, ktorý porušuje priemyselné tajomstvo alebo duševné vlastníctvo, obsah, ktorý šíri počítačové vírusy, alebo obsah, ktorý môže akýmkoľvek spôsobom porušovať práva alebo záujmy poskytovateľa služieb alebo tretích strán.

Prijatím týchto podmienok používateľ súhlasí so zverejnením obsahu, ktorý obsahuje údaje a informácie o ňom, takým spôsobom, že bude prístupný a viditeľný pre ostatných užívateľov webovej stránky, t. j. verejne, a meno užívateľa, ktorý nahral danú fotografiu, môže byť identifikované pozorovateľmi, čím môže byť identifikovaná totožnosť používateľa. Je to však na vlastnú zodpovednosť užívateľa a poskytovateľ služieb nemôže niesť zodpovednosť za prípadné následky.

 • Zverejnenie

Komentáre uverejnené na stránke sa zobrazujú tak, aby boli viditeľné pre všetkých návštevníkov stránky.

Odoslaním príspevku sa užívateľ vzdáva akéhokoľvek práva na uplatnenie následných finančných alebo iných nárokov na základe použitia obsahu príspevku.

Poskytovateľ služieb nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah príspevkov; ak však príslušný príspevok poškodzuje jeho vlastné záujmy, oprávnené záujmy iných osôb alebo verejný záujem, môže ho vymazať bez uvedenia dôvodu.

Poskytovateľ služby nie je presvedčený, že stanovisko poskytla osoba, ktorá výrobok zakúpila.

Poskytovateľ služieb nezverejní všetky prijaté recenzie.

Užívateľ môže požiadať správcu údajov o vymazanie svojho príspevku.

Poskytovateľ služieb nezobrazuje na webovej lokalite sponzorované recenzie.

Poskytovateľ služieb upozorňuje používateľa, že pred odoslaním svojich pripomienok by mal starostlivo a dôkladne zvážiť, čo a ako vyjadruje, aby nepoškodil svoje záujmy alebo záujmy iných osôb (vrátane právnických osôb a organizácií).

Zverejnenie osobných údajov akejkoľvek skutočnej osoby alebo poznatkov o nej bez súhlasu dotknutej osoby je zakázané - a bude vymazané - ak ich dotknutá osoba nezverejnila sama.

Zakázané sú aj komentáre obsahujúce urážlivé obrázky, nenávistné prejavy, šikanovanie a odkazy na webové stránky s takouto tematikou.

Príspevky, ktoré sú urážlivé alebo hanlivé voči skutočnej osobe, alebo ktoré sú jasne priraditeľné k osobe a majú urážlivý názov alebo obsah, nesmú byť uverejnené. Ak užívateľa alebo dotknutú osobu uráža príspevok, ktorý sa jej týka, môže požiadať o jeho vymazanie, aj keď inak nespĺňa vyššie uvedené podmienky.

 • Moderovanie

Poskytovateľ služieb príspevky pred uverejnením predbežne skontroluje a schváli.

Poskytovateľ služby žiada užívateľa, aby ho e-mailom informoval o tom, že zistil príspevky, ktoré podľa jeho názoru porušujú niektoré z ustanovení týchto podmienok, porušujú práva alebo oprávnené záujmy užívateľa, poskytovateľa služby, iných osôb alebo iných osôb, alebo môžu vzbudiť podozrenie z trestného činu, alebo inak bránia výmene informácií civilizovaným spôsobom.

Urážlivé komentáre, ktoré sa objavia na webovej stránke, môže poskytovateľ služieb vymazať alebo na požiadanie odstrániť. Takéto komentáre môžu zahŕňať:
- porušujú práva alebo záujmy poskytovateľa služieb alebo iných osôb,
- ich obsah porušuje zákon alebo tieto podmienky.

Poskytovateľ služieb nebude jednotlivé príspevky následne upravovať alebo čiastočne odstraňovať; buď ich ponechá nezmenené, alebo ich úplne odstráni.

V záujme zachovania kontinuity a čitateľnosti môžu byť príspevky, ktoré porušujú tieto pravidlá, a preto podliehajú vymazaniu, vymazané spolu so všetkými reakciami na ne.

Môžu byť vymazané bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa:

- Nezákonné položky. Každý príspevok, ktorý porušuje maďarské zákony platné v čase uverejnenia alebo obsahuje výzvu, nabádanie, súhlas alebo dohodu na spáchanie trestného činu alebo iné porušenie zákona, alebo porušuje práva alebo oprávnené záujmy iného alebo iných osôb, je nezákonný.
- Obscénne alebo agresívne, výhražné, urážlivé, poburujúce, zlomyseľné alebo akékoľvek iné príspevky, okrem odbornej kritiky, ktorá nie je v rozpore s verejným poriadkom alebo morálkou. Poskytovateľ služieb v tomto ohľade rozhoduje podľa vlastného uváženia a užívateľ je povinný rešpektovať a akceptovať rozhodnutie poskytovateľa služieb v tomto ohľade. Výrazy, ktoré porušujú tu napísané pravidlá moderovania, sa môžu v komentároch objaviť v podobe diakritiky.

- príspevky a iné príspevky, ktoré hanobia alebo vyjadrujú názory - osobné alebo iné - ktoré sú zjavne obscénne, urážlivé, hanlivé alebo hanlivé voči niektorým užívateľom.
- Príspevky iné ako tie, ktoré sú na to špeciálne určené, zaoberajúce sa úpravami, moderovaním, redaktormi alebo moderátormi. V prípade týchto tém píšte na support@polczfood.com.

- Politizácia pracovných miest. Odborná kritika sa nepovažuje za politizáciu. V tomto ohľade je na zvážení poskytovateľa služieb a užívateľ musí rešpektovať a akceptovať rozhodnutie poskytovateľa služieb v tomto ohľade.
- Príspevky obsahujúce urážlivé obrázky, nenávistné prejavy, zastrašovanie alebo odkazy na iné webové stránky s takouto tematikou nie sú povolené.
- Všetky príspevky, zámerne opakované otázky, ktoré sa napriek výzve zverejnenej na fóre opakujú na fóre, a to buď v rámci tej istej témy, alebo v rôznych témach. V takom prípade budú všetky príspevky užívateľa týkajúce sa tejto konkrétnej otázky vymazané. Ak je opakovanie neúmyselné (napr. spôsobené chybou počítača), vymažú sa len ostatné prípady, pričom jeden príspevok zostane nedotknutý.
- Príspevky ničiace tému. Každý príspevok, ktorý nápadne a úmyselne zasahuje do obsahu témy alebo narúša jej obsah, alebo je mimo témy, a to spôsobom, ktorý narúša alebo narúša civilizovanú prebiehajúcu konverzáciu, bude považovaný za narušenie témy.

- Zničenie technickými prostriedkami: vkladanie odkazov na súbory, ktoré poškodzujú zariadenie užívateľa na prístup k internetu; poškodené html kódy; Java; úmyselné zaplavenie; automaticky spustené sťahovanie súborov a akékoľvek iné zásahy, ktoré bránia riadnemu používaniu stránky alebo ohrozujú IT zariadenia užívateľov.
- Komentáre a príspevky, ktoré preukázateľne nie sú vlastnými duševnými produktmi: opakovanie cudzích príspevkov, kopírovanie článkov z iných stránok bez komentára.
- Opakovanie ("záplava"): ak je opakovanie neúmyselné (t. j. náhodné), ostatné prípady budú vymazané, pričom jeden príspevok zostane nedotknutý. Úmyselné opakovanie je, keď niekto uverejní ten istý príspevok niekoľkokrát v jednom alebo viacerých príspevkoch.

- Zverejnenie skutočných údajov ktoréhokoľvek prispievateľa s výnimkou zverejnenia údajov, ktoré sa týkajú samotnej osoby, dotknutou osobou.
- Reprodukcia - celá alebo čiastočná - vymazaných príspevkov, ako aj opätovné spustenie vymazaných, zlúčených alebo presunutých vlákien.

- príspevky obsahujúce otvorenú alebo skrytú reklamu.

Zakázanie: Moderátori môžu obmedziť práva užívateľov, ktorí porušujú pravidlá, ktorí závažne porušujú tieto pravidlá, ktorí úmyselne a/alebo opakovane bránia civilizovanej konverzácii, a môžu takýmto užívateľom zakázať vstup na fórum. Zákaz môže byť čiastočný alebo úplný, dočasný alebo trvalý. Najčastejšie typy zákazov sú: jeden týždeň, jeden mesiac, trvalý zákaz - v závislosti od toho, či užívateľ porušil tieto pravidlá fóra a zásady moderovania po prvýkrát, alebo ich porušil opakovane.

Položky zákazu nemusia byť v uvedenom poradí; ak to moderátori považujú za vhodné, môžu okamžite uplatniť najprísnejší dôsledok alebo "preskočiť" medzipoložky.

V krajnom prípade môže byť užívateľ natrvalo vylúčený a všetky jeho dovtedy uverejnené príspevky môžu byť vymazané.

Vo všetkých prípadoch, keď niekto píše alebo sa pokúša písať pod menom, ktoré je podobné už zaregistrovanému menu na fóre, alebo pod menom, ktoré môže zavádzať, alebo používa mená historických osobností, súčasných verejných činiteľov alebo iné (autorsky chránené) mená neoprávneným spôsobom, môžu moderátori okrem vymazania príspevku zrušiť aj všetky ostatné oprávnenia.

Kopírovanie alebo citovanie príspevkov vymazaných poskytovateľom alebo moderátormi bude mať tiež za následok odobratie oprávnení.

 • Duševné vlastníctvo

Obsah, ktorý sa objavuje v príspevkoch niekoho iného a považuje sa za duševné vlastníctvo (umelecké dielo, výtvor, vedecký alebo iný duševný výkon), sa môže používať len s predchádzajúcim súhlasom držiteľa práv (autora alebo osoby, ktorá obsah zverejnila).

 • Zodpovednosť

Komunikácia na stránke je určená na informovanie komunity užívateľov, ktorí navštívia stránku, a nijako nezaväzuje poskytovateľa služieb. Žiadna komunikácia na stránke sa nepovažuje za ponuku alebo prijatie zmluvy alebo právneho či odborného poradenstva.

Za komentár alebo príspevok je zodpovedný autor príspevku, poskytovateľ služieb zaň nenesie zodpovednosť.

 • Ďalšie pravidlá pre články, komentáre a kontakt

Články uverejnené na webovej stránke poskytovateľa služieb sú chránené autorským právom a môžu byť zdieľané mimo webovej stránky alebo citované len s uvedením zdroja a v súlade s pravidlami citovania. Zdieľanie je ďalej podmienené úplnou a nezmenenou reprodukciou obsahu. Autori článkov uverejnených na stránke sú zodpovední za ich obsah.

To platí aj pre tie príspevky, na ktoré sa tieto ustanovenia môžu vykladať vzhľadom na ich obsah.

 • Ak sa stretnete s komentármi, ktoré podľa vás porušujú tieto zmluvné podmienky alebo akékoľvek pravidlá správy údajov alebo ochrany spotrebiteľa, upozornite nás na to zaslaním e-mailu na adresu support@polczfood.com.
 1. Zobraziť hodnotenia užívateľov
 • Poskytovateľ služieb anonymne zverejní niektoré recenzie napísané užívateľmi, ktoré mu boli inak zaslané, v časti "NAŠE RECENZIE" na webovej stránke. Okrem toho budú recenzie užívateľov uverejnené v rozhraniach Facebook a Google uverejnené na hlavnej stránke Webovej lokality s bodovým hodnotením a textovým hodnotením pod celým menom užívateľa, ktorý recenziu uverejnil, s uvedením počtu hviezdičiek.
 • Poskytovateľ služieb nezverejní všetky takéto recenzie, ktoré dostane, ale zobrazí na stránke pozitívne a negatívne recenzie v primeranom pomere k celkovému počtu prijatých recenzií.
 • Recenzie uverejnené na webovej stránke sa zobrazujú tak, aby boli viditeľné pre všetkých návštevníkov webovej stránky.
 • Poskytovateľ služby skontroluje, či je hodnotiteľ jednou z osôb, ktoré si službu objednali. Týmto spôsobom je zabezpečené, že sa zobrazujú len hodnotenia a názory skutočných zákazníkov.
 • Poskytovateľ služieb nezobrazuje na webovej lokalite sponzorované recenzie.
 • Poskytovateľ služieb nebude upravovať ani čiastočne vymazávať už uverejnené recenzie; ak sú recenzie uverejnené, budú na webovej stránke zobrazené v nezmenenej podobe.
 • Užívateľ môže požiadať poskytovateľa služieb o vymazanie svojho hodnotenia.
 • Poskytovateľ služby nezobrazí na webovej stránke žiadne recenzie, ktoré urážajú verejný záujem, verejný vkus alebo iné osoby, najmä však recenzie, ktoré sú nezákonné, diskriminačné, rasistické, nenávistné, obscénne alebo sa týkajú náboženských alebo politických názorov, urážajú iné osoby, urážajú maloletých alebo ohrozujú maloletých.

 

 1. Vylúčenie zodpovednosti

 

 • Poskytovateľ služieb nemá žiadnu zákonnú povinnosť uzavrieť zmluvu. Môže sa slobodne rozhodnúť, či objednávku užívateľa prijme alebo odmietne. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za žiadne škody, ktoré z toho vyplývajú.
 • Poskytovateľ služieb nezaručuje, že výrobok je vhodný na akýkoľvek účel zamýšľaný užívateľom, na ktorom sa užívateľ nedohodol s poskytovateľom služieb pred uzavretím zmluvy, alebo poskytovateľ služieb nepotvrdil jeho vhodnosť počas konzultácie. Používanie výrobku sa riadi popisom a návodom na použitie výrobku, Poskytovateľ služieb však nezodpovedá za odchýlky vyplývajúce z konkrétnych podmienok používania.
 • Poskytovateľ služieb nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame škody vyplývajúce z nesprávneho používania webovej stránky alebo z nedostupnosti poskytovateľa internetových služieb. Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť za technické poruchy, ako sú poruchy elektrickej alebo počítačovej siete. Vzhľadom na to, že internet je otvorená sieť, ktorú nemožno považovať za bezpečnú, poskytovateľ služieb nezodpovedá za škody spôsobené zničením, oneskoreným doručením alebo iným zlyhaním správ alebo objednávok prenášaných elektronicky z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť.
 • Poskytovateľ služieb môže kedykoľvek a bez udania dôvodu ukončiť možnosť používať webovú stránku pre jednotlivých užívateľov alebo pre všetkých užívateľov po ukončení prevádzky webovej stránky. V takom prípade splní už platne zadané objednávky a iné požiadavky užívateľa, ale nenesie zodpovednosť za žiadne iné možné dôsledky.
 • Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť za žiadne oneskorenia alebo iné problémy, chyby alebo škody vyplývajúce z nesprávnych a/alebo nepresných údajov poskytnutých užívateľom.
 • Obsah, na ktorý sa dostanete prostredníctvom externých odkazov na webovej stránke, nie je pod kontrolou poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb odkaz odstráni alebo upraví, ak o to požiada oprávnený vlastník. Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť za obsah zobrazený alebo stiahnutý pomocou takéhoto odkazu.
 1. Ostatné ustanovenia

 

 • Poskytovateľ služieb si tiež vyhradzuje právo presadzovať a meniť právnu ochranu obsahu a pravidlá používania webovej stránky, pokiaľ ide o užívateľov, ktorí si prezerajú webovú stránku bez zadania objednávky. Pravidlá a vyhlásenia v tomto smere sú užívateľom k dispozícii v právnom oznámení priebežne zverejňovanom na stránke, v týchto VOP a v ďalších informačných dokumentoch.

 

 • Zmluvné strany vyhlasujú, že pri výkone svojich práv a plnení svojich povinností podľa týchto podmienok budú konať v dobrej viere a spravodlivo a vo vzájomnej spolupráci.

 

 1. Spracovanie údajov, ochrana údajov

Informácie o spracovaní údajov poskytovateľom služieb sú uvedené v dokumentoch s názvom"Informácie o spracovaní údajov" a"Informácie o používaní súborov cookie".

 

 1. Úprava zmluvných podmienok

 

 • Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť podmienky bez predchádzajúceho upozornenia a bez osobitného oznámenia.

 

 • Zmluvy vyplývajúce z jednotlivých objednávok vždy podliehajú zmluvným podmienkam pripojeným ku konečnému potvrdeniu príslušnej objednávky, ktorým sa zmluva uzatvára.
 1. Uplatniteľné právo

 

 • V záležitostiach, ktoré nie sú upravené v týchto podmienkach, majú prednosť tieto právne predpisy:

- NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o boji proti neoprávneným územným obmedzeniam obsahu a iným formám diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, bydliska alebo sídla kupujúceho na vnútornom trhu a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernice 2009/22/ES,

- Zákon V z roku 2013 o občianskom zákonníku,

- Zákon CLXIV z roku 2005 o obchode,

- Zákon CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa,

- Vládne nariadenie 45/2014 (II. 26.) o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi,

- Vládne nariadenie č. 373/2021 (VI. 30.) o podrobných pravidlách pre zmluvy medzi spotrebiteľmi a podnikmi o predaji tovaru, dodávaní digitálneho obsahu a poskytovaní digitálnych služieb,

- Zákon CVIII z roku 2001 o niektorých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti,

- Vyhláška NGM 19/2014 (IV. 29.) o procesných pravidlách vybavovania reklamácií v súvislosti so zárukou a zárukou na tovar predaný na základe zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom,

- Zákon XLVII z roku 2008, ktorý zakazuje nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľom a

- Zákon XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach činností hospodárskej reklamy.

 1. Sťažnosti, presadzovanie
 • Užívateľ sa môže obrátiť na poskytovateľa služieb listom, telefonicky alebo e-mailom na nasledujúcich kontaktných údajoch a podať sťažnosť na služby poskytovateľa služieb, na správanie, činnosť alebo opomenutie jeho členov, zamestnancov alebo osôb konajúcich v záujme alebo v prospech poskytovateľa služieb, ktoré priamo súvisia s distribúciou alebo predajom tovaru spotrebiteľom, alebo na kvalitu tovaru:

POLCZ FOOD Kft.

Adresa: Maďarsko, 3000 Hatvan, hrsz. 759/9.

Telefónne číslo: +36 30 655 9795 (v angličtine)

E-mailová adresa: support@polczfood.sk telefónne číslo: +421233331097

 

Poskytovateľ služieb ústnu sťažnosť okamžite prešetrí a v prípade potreby okamžite vykoná nápravu. Ak to nie je možné alebo v prípade nesúhlasu používateľa a v prípade písomnej sťažnosti poskytovateľ služieb odpovie písomne najneskôr do tridsiatich dní, a to preukázateľným spôsobom.

Ak užívateľ nesúhlasí s konaním poskytovateľa služieb alebo ak nie je možné okamžité prešetrenie sťažnosti, poskytovateľ služieb bezodkladne vyhotoví záznam o sťažnosti a svojom stanovisku k sťažnosti a poskytne užívateľovi kópiu záznamu v prípade ústnej sťažnosti podanej osobne alebo v prípade ústnej sťažnosti podanej telefonicky alebo elektronicky písomnú odpoveď na sťažnosť.

Poskytovateľ služieb poskytne užívateľovi jedinečné identifikačné číslo pre sťažnosti podané telefonicky alebo elektronicky.

V prípade zamietnutia sťažnosti užívateľa poskytovateľ služieb uvedie dôvody zamietnutia.

Záznam o sťažnosti musí obsahovať:

- meno a adresu užívateľa,

- kde, kedy a ako bola sťažnosť podaná,

- podrobný opis sťažnosti užívateľa, zoznam dokumentov, záznamov a iných dôkazov predložených užívateľom,

- vyjadrenie poskytovateľa služieb o jeho stanovisku k sťažnosti užívateľa, ak je možné sťažnosť okamžite prešetriť,

- podpis osoby, ktorá zápisnicu vyhotovila, a okrem prípadu ústnej sťažnosti podanej telefonicky alebo elektronicky aj podpis užívateľa,

- miesto a čas vyhotovenia zápisnice,

- v prípade ústnej sťažnosti podanej telefonicky alebo elektronicky jedinečné identifikačné číslo sťažnosti.

Podnik musí uchovávať záznam o sťažnosti a kópiu odpovede počas troch rokov a na požiadanie ho predložiť dozorným orgánom.

Ak je sťažnosť užívateľa zamietnutá, poskytovateľ služieb písomne informuje užívateľa o orgáne alebo zmierovacom orgáne, ktorému môže užívateľ sťažnosť postúpiť v závislosti od jej povahy. Informácia musí obsahovať aj sídlo, telefónne a internetové kontaktné údaje a poštovú adresu príslušného orgánu alebo zmierovacieho orgánu v mieste bydliska alebo pobytu užívateľa. V informáciách sa tiež uvedie, či podnik využije zmierovací orgán na riešenie spotrebiteľského sporu.

Ak sa spotrebiteľský spor medzi užívateľom a poskytovateľom služieb nevyrieši, môže sa používateľ obrátiť na tieto orgány.

 • Možnosť odvolať sa na zmierovací orgán

Spotrebiteľ môže tiež požiadať o bezplatný zásah zmierovacieho orgánu v súvislosti s kvalitou a bezpečnosťou výrobku, uplatňovaním pravidiel zodpovednosti za výrobok, kvalitou služby a uzatvorením a plnením zmluvy medzi zmluvnými stranami.

Ak spotrebiteľ nemá bydlisko a sídlo v Maďarsku:

V Maďarsku má Budapeštianska arbitrážna rada právo konať v cezhraničných sporoch medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi v súvislosti s online predajom alebo zmluvami o poskytovaní služieb. Kontaktné údaje Budapeštianskej zmierovacej rady nájdete na adrese
https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1 a nájdete ich aj tu:

Budapeštianska zmierovacia rada

Adresa:Maďarsko, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. poschodie. 111.
Poštová adresa.
Telefón: +36 1 488 2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Internetová stránka: https: //bekeltet.bkik.hu/

Ak má spotrebiteľ bydlisko alebo sídlo v Maďarsku, príslušnosť zmierovacích orgánov sa určí na základe tohto bydliska alebo sídla takto:

Právomoc zmierovacieho výboru v Budapešti:
Budapešť;

Právomoc rozhodcovského súdu okresu Baranya:
Župa Baranya, župa Somogy, župa Tolna;

Príslušnosť Rozhodcovskej rady župy Borsod-Abaúj-Zemplén:
Župa Borsod-Abaúj-Zemplén, župa Heves, župa Nógrád;

Právomoc rozhodcovského súdu župy Csongrád-Csanád:
Župa Békés, župa Bács-Kiskun, župa Csongrád-Csanád;

Príslušnosť zmierovacieho výboru okresu Fejér:
Župa Fejér, župa Komárom-Esztergom, župa Veszprém;

Právomoc rozhodcovského súdu župy Győr-Moson-Sopron:
Župa Győr-Moson-Sopron, župa Vas, župa Zala;

Právomoc rozhodcovského súdu okresu Hajdú-Bihar:
Župa Jász-Nagykun-Szolnok, župa Hajdú-Bihar, župa Szabolcs-Szatmár-Bereg;

Právomoc rozhodcovského súdu okresu Pešť:
Peštianska župa.

Kontaktné údaje na zmierovacie orgány nájdete na adrese https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.

Zmierovací orgán poskytuje spotrebiteľom osobné vypočutie v okresných mestách v rámci svojej pôsobnosti, v prípade potreby raz týždenne na žiadosť spotrebiteľa. Spotrebiteľ môže vo svojej žiadosti určiť iný zmierovací orgán, ako je uvedený vyššie.

Zmierovací orgán príslušný pre miesto, kde je poskytovateľ služieb usadený:

Rozhodcovská rada župy Borsod-Abaúj-Zemplén

Adresa:Maďarsko, 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Poštová adresa.
Telefón: +36 46 501 090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Internetová stránka: http: //www.bekeltetes.borsodmegye.hu/

Poskytovateľ služieb je povinný spolupracovať pri zmierovacom konaní.

Ak spotrebiteľ výslovne nepožiada o osobné vypočutie, zmierovací senát uskutoční vypočutie online bez osobnej prítomnosti spotrebiteľa prostredníctvom elektronického zariadenia, ktoré súčasne prenáša zvuk a obraz.

Ak o to spotrebiteľ požiada, zmierovací orgán uskutoční osobné vypočutie.

Zástupca podniku oprávnený dosiahnuť dohodu sa musí zúčastniť na online vypočutí. Ak spotrebiteľ požiada o osobné vypočutie, zástupca podniku oprávnený rokovať o urovnaní sa musí zúčastniť aspoň na online vypočutí.

Náklady konania v prípade rozhodnutia o uložení povinnosti znáša podnik, proti ktorému zmierovací orgán rozhodol. Ak sa návrh spotrebiteľa zamietne, strany znášajú svoje vlastné trovy konania.

Zmierovací orgán je odborne nezávislý orgán, ktorý riadia určené okresné (hlavné) obchodné a priemyselné komory. Jeho úlohou je mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov týkajúcich sa vyššie uvedených predmetov, a to tak, že sa pokúša dosiahnuť zmier, a ak sa to nepodarí, rozhoduje vo veci s cieľom zabezpečiť jednoduché, rýchle, účinné a lacné presadzovanie práv spotrebiteľov.

Zmierovací orgán poskytuje spotrebiteľom alebo podnikom na ich žiadosť poradenstvo o ich právach a povinnostiach.

 • Ak užívatel žije v Európskej únii, môže na riešenie svojej sťažnosti na výrobok alebo službu zakúpenú online použiť nasledujúci náradie Európskej komisie na riešenie sporov online.

Platforma Európskej komisie na riešenie sporov online

Webová stránka: https: //webgate.ec.europa.eu/odr

Túto internetovú platformu zriadila EÚ pre spotrebiteľov, ktorí sa chcú sťažovať na výrobky alebo služby zakúpené online a požiadať neutrálnu tretiu stranu (orgán na riešenie sporov) o vybavenie sťažnosti.

Viac informácií o platforme na riešenie sporov online a o tom, ako ju používať, nájdete na webovej stránke na vyššie uvedenom odkaze.

 • Užívateľ môže podať sťažnosť na kvalitu tovaru, správanie, činnosť alebo opomenutie poskytovateľa služieb (člena, zamestnanca) alebo osoby konajúcej v jeho záujme alebo v jeho prospech, na kvalitu služby, na uplatňovanie pravidiel zodpovednosti na okresnom úrade príslušnom podľa miesta jeho bydliska v Maďarsku ako orgánu na ochranu spotrebiteľa. Kontaktné údaje na príslušné krajské úrady štátnej správy nájdete na https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok.

Užívateľ môže tiež podať sťažnosť na orgán na ochranu spotrebiteľa v mieste sídla poskytovateľa služieb:

 

Úrad vlády okresu Heves
Oddelenie dopravy, technického osvedčovania a ochrany spotrebiteľa
Odbor ochrany spotrebiteľa

Adresa:Maďarsko, 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
Poštová adresa.
Telefón: +36 36 510 300
E-mail: fogyved@heves.gov.hu
Internetová stránka: https: //kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/heves/megye/szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi

 

 • Vymáhanie vašich práv prostredníctvom súdu

Zmluvné strany budú vzájomne spolupracovať s cieľom vyriešiť prípadné spory mimosúdnou cestou, rokovaním, v čo najkratšom čase a pri čo najnižších nákladoch. Ak sa to nepodarí, môže užívateľ v závislosti od hodnoty sporu začať súdne konanie na okresnom súde alebo na súde v mieste svojho bydliska alebo sídla, alebo na okresnom súde v Hatvane alebo na súde v Egeri, kde má sídlo poskytovateľ služieb.

 • Reprezentatívna akcia

Splnomocnené organizácie môžu podávať zastupujúce žaloby proti podnikom, ktoré porušujú právne predpisy EÚ a Maďarska o ochrane spotrebiteľa. Organizácie môžu požiadať súd, aby zastavil alebo zakázal protiprávne konanie, ktoré má vplyv na spotrebiteľov, aby odstránil porušenie, zaplatil náhradu škody, napravil porušenie alebo dokonca znížil cenu.

Spotrebiteľ nemôže a zvyčajne ani nemôže podať žalobu v zastúpení priamo oznámením spotrebiteľovi. Výnimkou je prokuratúra, ktorej môže podať žiadosť, aby prokuratúra zvážila podanie zástupnej žaloby. Za ochranu spotrebiteľa sú zodpovedné generálne prokuratúry, ktorých kontaktné údaje nájdete tu: http://ugyeszseg.hu/ugyeszsegek/fougyeszsegek/.

Zástupnú žalobu podáva prokurátor, ale na prokuratúre ju môže podať ktokoľvek. Podnet je pre všetkých spotrebiteľov bezplatný. O podaní zástupnej žaloby rozhoduje prokurátor, ktorý sa v prípade splnenia zákonných podmienok obráti na súd. Zástupnú žalobu nepodáva prokurátor v záujme jednotlivého spotrebiteľa (oznamovateľa), ale v záujme všetkých osôb, ktoré sú alebo môžu byť dotknuté porušením. Spotrebitelia sú pred súdom zastupovaní prokurátorom vo verejnom záujme a nie sú osobne zapojení do súdneho sporu, takže nie je potrebné zabezpečiť si právne zastúpenie a nevznikajú žiadne náklady na právne služby.

Ostatné oprávnené organizácie sa o činnostiach poškodzujúcich záujmy spotrebiteľov dozvedajú z úradnej moci, z oznámení spotrebiteľov, ktoré dostávajú, a z kontrol orgánov, a môžu proti nim podať aj zastupiteľské žaloby na základe rozhodnutia prijatého v rámci svojich právomocí.

Zoznam organizácií oprávnených podávať zastupujúce žaloby je uverejnený na webovej stránke ministra zodpovedného za ochranu spotrebiteľa. Zoznam oprávnených organizácií je k dispozícii tu.

 • Vymáhanie v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Užívateľ môže uplatniť svoje práva na vymáhanie práva u poskytovateľa služieb, ako je uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov, ako aj na súde a môže sa obrátiť aj na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií:

Národný orgán pre ochranu údajov a slobodu informácií

Adresa: Maďarsko, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Poštová adresa.
Telefón: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Internetová stránka: http: //www.naih.hu/

V prípade súdneho konania sa žaloba môže podať na súd v mieste bydliska alebo pobytu užívateľa podľa voľby dotknutého užívateľa, keďže súd je príslušný na prejednanie veci.

Pôvodný dokument je v maďarskom jazyku, vo všetkých prípadoch je rozhodujúce pôvodné maďarské znenie.
Stiahnite si/tlačte originálny dokument v maďarčine: TU

 1. 4. marca.

POLCZ FOOD Kft.

Hatvan, 2023.03.22