"Staňte sa testerom výrobkov POLCZ FOOD v Nemecku" Oficiálne pravidlá hry

Organizátor hry

Organizátorom súťaže v testovaní výrobkov"Buďte naším hosťom na týždenný obed"(ďalej len "hra") je POLCZ FOOD Korlátolt Felelősségű Társaság (sídlo: 3000 Hatvan, Maďarsko, PSČ. 759/9. Registračné číslo spoločnosti: 10-09-038879, ďalej len "organizátor").


Osoby zúčastnené na hre

Do súťaže sa môžu prihlásiť fyzické osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom v Nemecku, s výnimkou vedúcich pracovníkov, zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych príbuzných (v zmysle § 8:1 ods. 1 (2) Občianskeho zákonníka) (ďalej len "Výherca"). Ak je takouto osobou Výherca, Usporiadateľ vyhlási náhradného výhercu. V prípade výhercu s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony je oprávnený prevziať výhru zákonný zástupca výhercu za predpokladu, že spĺňa podmienky uvedené v Pravidlách hry.


Trvanie hry

Hra sa začne 4.4.2024 o 00:00 a potrvá do 31.7.2024 do 23:59 alebo do vylosovania 50 testovacích balíčkov.

Definícia a postup hry
Počas trvania hry musí hráč splniť nasledujúcu úlohu: vobdobí od 04.04.2024 do 31.04.2024 na stránke https://polczfood.com/de/hello/ zadaním e-mailovej adresy (a zároveň prihlásením sa na odber noviniek) v uvedenom rozhraní a registráciou do hry pre testerov produktov. Hráči, ktorí sa zaregistrujú do hry mimo uvedeného obdobia, nebudú oprávnení zúčastniť sa hry. Hráči, ktorí splnia vyššie uvedené kritériá, budú oprávnení zúčastniť sa hry.

Určenie a rozdelenie cien


V hre bude vyhlásených 50 (päťdesiat) náhodne vybraných výhercov: každý výherca získa balenie 6 hotových jedál POLCZ, ktoré budú po otestovaní podrobené hodnoteniu na facebookovej a/alebo google stránke polczfood.com alebo facebookovej stránke POLCZ FOOD Deutschland.

Kontakt

Organizátor oznámi výhercov e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii v prvom kole súťaže do 31.7.2024 po ukončení súťaže. Následne bude Organizátor komunikovať s výhercami prostredníctvom e-mailu. Ak výhercovia na e-mail neodpovedia, bude namiesto nich vyžrebovaný iný hráč.

Výhercovia majú 15 dní na to, aby si vyzdvihli výhru a poskytli údaje potrebné na uskutočnenie platby/prevzatie výhry, ako to určí organizátor, po uplynutí tejto lehoty organizátor vyhlási náhradného výhercu.

Rôzne ustanovenia

  • Usporiadateľ nebude rozdeľovať žiadne iné ceny ako tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.
  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo udeliť ceny v rámci verejného programu.
  • Účasťou v hre účastníci výslovne potvrdzujú a prijímajú tieto pravidlá hry.

Pravidlá spracovania osobných údajov a poskytovania informácií

Počas registrácie sa zaznamená e-mailová adresa hráča.

Pred doručením výhry budú zaznamenané tieto údaje výhercov: meno, e-mailová adresa, poštová a fakturačná adresa, telefónne číslo výhercu.

Ak si výhra vyžaduje zaplatenie daní alebo iných verejných poplatkov, organizátor spracuje aj všetky ďalšie údaje potrebné na splnenie svojich povinností. Tieto údaje budú zaznamenané na základe dokumentov predložených alebo predložených výhercami alebo náhradnými výhercami po ich oznámení.

Hráči, ktorí sa zúčastňujú na hre, v čase podania prihlášky výslovne vyhlasujú, že súhlasia s oficiálnymi pravidlami hry a informáciami organizátora o správe údajov a berú na vedomie a súhlasia s nasledujúcimi skutočnosťami.

  • poskytnutie údajov je dobrovoľné, spracovanie údajov je založené na ich dobrovoľnom súhlase, hráč dáva svoj súhlas so spracovaním údajov účasťou v hre, zaslaním odpovede alebo dobrovoľným poskytnutím osobných údajov;
  • zverejniť svoje meno na webovej stránke a sociálnych sieťach hry podľa rozhodnutia organizátora.
  • údaje o víťazných hráčoch, t. j. ich mená, môže organizátor zverejniť na webovej stránke polczfood.com a na svojich platformách sociálnych médií;
  • osobné údaje získané počas hry zhromažďuje organizátor na účely kontaktovania alebo získavania záujemcov a používa ich bezplatne;
  • v prípade, že sa v súvislosti s výhrami vyžaduje zaplatenie daní alebo iných verejných poplatkov, organizátor spracuje aj ďalšie údaje potrebné na splnenie tejto povinnosti, ktorých poskytnutie sa považuje za dobrovoľný súhlas hráča.

Usporiadateľ je zodpovedný za úhradu všetkých daní a poplatkov, ktoré vzniknú počas súťaže.

Spracúvanie osobných údajov poskytnutých v súvislosti s výhrou ceny za kontaktovanie alebo získavanie obchodov sa začína odoslaním odpovede a pokračuje, kým dotknutá osoba nepožiada prevádzkovateľa o vymazanie údajov.

Obdobie, počas ktorého sa spracúvajú údaje potrebné na zaplatenie daní alebo iných verejných poplatkov v súvislosti s cenami, je povinné obdobie spracúvania údajov podľa zákona, po ktorom sa údaje vymažú.

Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez predchádzajúceho informovania a súhlasu vlastníka údajov (hráča), s výnimkou prípadov stanovených zákonom.

Organizátor zaručuje, že údaje budú spracované v súlade so všetkými platnými právnymi ustanoveniami. Práva súvisiace so spracovaním údajov a pravidlá o opravných prostriedkoch sú stanovené v zákone CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobodu informácií (ďalej len "infozákon") a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR"), podľa ktorých môže hráč požiadať o opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov, ako aj o informácie o ich spracúvaní a môže sa tiež obrátiť na súd so žiadosťou o nápravu.

Hráči, ktorí si želajú vymazať svoje údaje z databázy, tak môžu urobiť kedykoľvek, bez obmedzenia, bez udania dôvodu a bezplatne, a to zaslaním e-mailu na adresu support@polczfood.com alebo poštového listu na adresu organizátora.

Hráči majú tiež právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov. Organizátor preskúma námietku v čo najkratšom čase odo dňa podania žiadosti, najneskôr však do 15 dní, a rozhodne, či je námietka oprávnená, a písomne informuje žiadateľa o svojom rozhodnutí.          

Hráč berie na vedomie, že vymazanie jeho údajov počas trvania hry bude mať za následok jeho vylúčenie z hry, pretože organizátor nebude môcť zabezpečiť účasť hráča bez týchto údajov.

Hráč si môže svoje práva uplatniť na súde podľa Infozákona a zákona V z roku 2013 o občianskom zákonníku alebo sa môže obrátiť na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií (1055 Budapešť, Falk Miksa utca 9-11.; www.naih.hu).

Pôvodný dokument je v maďarskom jazyku, vo všetkých prípadoch je rozhodujúce pôvodné maďarské znenie.
Stiahnite si/tlačte originálny dokument v maďarčine: TU

POLCZ FOOD Kft.