Oficiálne pravidlá hry "Staňte sa testerom výrobkov POLCZ FOOD v Nemecku"

Organizátor hry

Organizátorom súťaže v testovaní výrobkov s názvom "Staňte sa našim hosťom na týždenný obed" (ďalej len "Hra") je spoločnosť s ručením obmedzeným POLCZ FOOD. (sídlo: 3000 Hatvan, hrsz. 759/9. IČO: 10-09-038879, ďalej len "Organizátor").


Osoby zúčastňujúce sa hry

Zúčastniť sa môžu fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré majú trvalý pobyt v Nemecku, s výnimkou výkonných riaditeľov organizátora, zamestnancov a ich blízkych príbuzných (ako je definované v odseku 8:1 (1) (bod 2) Občianskeho zákonníka) (ďalej len "hráč"). Ak je takáto osoba víťazom, Promotér vyhlási náhradného výhercu. V prípade víťazného hráča s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony je právny zástupca výhercu oprávnený prevziať si výhru za predpokladu, že spĺňa podmienky stanovené v pravidlách hry.


Trvanie hry

Hra sa začne 4.4.2024 o 00:00 a potrvá do 31.7.2024 do 23:59 alebo do vyžrebovania 50 testovacích balíkov.

Definícia hry a priebeh

Počas trvania hry musí hráč splniť nasledujúcu úlohu:
v období od 04.04.2024 do 31.04.2024 na stránke https://polczfood.com/de/hello/ zadaním e-mailovej adresy (a zároveň prihlásením sa na odber noviniek) v uvedenom rozhraní a registráciou do hry pre testerov produktov.
Hráči, ktorí sa zaregistrujú do hry mimo uvedeného obdobia, nebudú mať nárok na účasť v hre.
Hráči, ktorí splnia vyššie uvedené kritériá, budú mať nárok na účasť v hre.

Určenie a rozdelenie cien

V hre bude vyhlásených 50 (päťdesiat) náhodne vybraných výhercov:
každý výherca balíčka 6 hotových jedál POLCZ, ktoré je potrebné po otestovaní vyhodnotiť na Facebooku a/alebo Googli na facebookových stránkach polczfood.com a POLCZ FOOD Deutschland.

Oznámenie

Organizátor oznámi výhercov v prvom kole e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii do 31.7.2024 po ukončení súťaže. Následne bude organizátor komunikovať s výhercami prostredníctvom e-mailu. Ak výhercovia na e-mail neodpovedia, bude namiesto nich vyžrebovaný iný hráč.

Výhercovia sa môžu prihlásiť o cenu do 15 dní a poskytnúť údaje potrebné na zaplatenie/prijatie ceny, ktoré určí organizátor, a potom organizátor oznámi náhradného výhercu.

Zmiešaný

  • Promotér nerozdá žiadne ceny okrem tých, ktoré sú uvedené v týchto Pravidlách hry.
  • Promotér si vyhradzuje právo udeliť ceny vo verejnom programe.
  • V čase účasti účastníci výslovne vyhlasujú, že berú na vedomie a súhlasia s týmito pravidlami hry.

Pravidlá upravujúce spracovanie osobných údajov a poskytovanie údajov

Počas registrácie sa zaznamená e-mailová adresa hráča.

Pred doručením výhry budú zaznamenané tieto údaje výhercov: meno, e-mailová adresa, poštová a fakturačná adresa, telefónne číslo výhercu.

Ak bude v súvislosti s cenami potrebné priznať dane alebo iné poplatky, organizátor spracuje aj ďalšie údaje potrebné na splnenie svojich povinností. Tieto údaje budú zaznamenané na základe dokumentov, ktoré predložia alebo predložia po informovaní výhercov alebo náhradných výhercov.

V čase podania žiadosti hráči zúčastňujúci sa hry výslovne vyhlasujú, že akceptujú oficiálne pravidlá hry a informácie organizátora o správe údajov a berú na vedomie a súhlasia s tým, že

  • poskytnutie údajov je dobrovoľné, spracovanie údajov je založené na jeho dobrovoľnom súhlase, hráč udeľuje súhlas so spracovaním údajov účasťou v hre, odoslaním odpovede alebo dobrovoľným poskytnutím osobných údajov;
  • zverejniť svoje mená na webových stránkach organizátora a stránkach sociálnych médií podľa uváženia organizátora.
  • podrobnosti o víťazných Hráčoch, t.j. ich mená, môže Promotér zverejniť na webovej stránke polczfood.com a na svojich vlastných platformách sociálnych médií;
  • zhromažďovať osobné údaje získané počas Hry na kontaktné a marketingové účely a používať ich bezodplatne;
  • ak budú v súvislosti s cenami potrebné dane alebo iné verejné poplatky, organizátor spracuje aj ďalšie údaje potrebné na splnenie tejto povinnosti, ktorých poskytnutie sa bude považovať za dobrovoľný súhlas hráča.

Organizátor súťaže sa zaväzuje uhradiť dane a príspevky vzniknuté počas hry.

Spracovanie osobných údajov poskytnutých v súvislosti s výhercom na kontaktné a marketingové účely začína odoslaním odpovede a trvá dovtedy, kým dotknutá osoba nepožiada prevádzkovateľa o vymazanie údajov.

Doba spracovania údajov potrebných na zaplatenie daní alebo iných verejných poplatkov v súvislosti s cenami je povinnou dobou spracovania údajov podľa zákona, po uplynutí ktorej budú údaje vymazané.

Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez predchádzajúceho informovania a súhlasu vlastníka údajov (hráča), s výnimkou prípadov stanovených zákonom.

Organizátor zaručuje, že spracovanie údajov sa bude vykonávať v plnom súlade s platnými právnymi predpismi. Práva súvisiace so spracovaním údajov a pravidlá právnych prostriedkov nápravy sú obsiahnuté v zákone CXII z roku 2011 o informačnom sebaurčení a slobode informácií (ďalej: Info.tv.) a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: "GDPR"), podľa ktorých môže hráč požiadať o opravu svojich osobných údajov, vymazanie a informácie o tom, ako ich spravovať, a môžete požiadať súd o právnu nápravu.

Hráči, ktorí si želajú vymazať svoje údaje z databázy, tak môžu urobiť kedykoľvek, bez obmedzenia alebo odôvodnenia a bezplatne, jedným z nasledujúcich spôsobov: zaslaním e-mailu na support@polczfood.com e-mailovú adresu alebo poštou na adresu organizátora.

Hráč má tiež právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov. Organizátor preskúma námietku v čo najkratšom čase, najneskôr však do 15 dní od podania žiadosti, rozhodne vo veci samej a písomne informuje žiadateľa o svojom rozhodnutí.          

Hráč berie na vedomie, že vymazanie jeho údajov počas trvania hry bude mať za následok jeho vylúčenie z hry, nakoľko organizátor nemôže zabezpečiť účasť hráča z dôvodu nedostatku údajov.

Hráč môže uplatniť svoje práva na súde podľa zákona Info.tv a zákona V z roku 2013 o občianskom zákonníku alebo sa obrátiť na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií (1055 Budapešť, Falk Miksa utca 9-11.; www.naih.hu).

Pôvodný dokument je v maďarskom jazyku, vo všetkých prípadoch je rozhodujúce pôvodné maďarské znenie.
Stiahnite si/tlačte originálny dokument v maďarčine: TU

POLCZ FOOD s.r.o.